LISTĂ ELEVI ADMIŞI ETAPA I  
  CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025  
       
       
       
Nr. crt. Cod Admis Etapa
1 49 Da Etapa I - Faza I
2 36 Da Etapa I - Faza I
3 55 Da Etapa I - Faza I
4 23 Da Etapa I - Faza I
5 21 Da Etapa I - Faza I
6 7 Da Etapa I - Faza I
7 50 Da Etapa I - Faza I
8 38 Da Etapa I - Faza I
9 16 Da Etapa I - Faza I
10 17 Da Etapa I - Faza I
11 53 Da Etapa I - Faza I
12 4 Da Etapa I - Faza I
13 59 Da Etapa I - Faza I
14 30 Da Etapa I - Faza I
15 5 Da Etapa I - Faza I
16 56 Da Etapa I - Faza I
17 60 Da Etapa I - Faza I
18 33 Da Etapa I - Faza I
19 47 Da Etapa I - Faza I
20 34 Da Etapa I - Faza I
21 25 Da Etapa I - Faza I
22 22 Da Etapa I - Faza I
23 14 Da Etapa I - Faza I
24 54 Da Etapa I - Faza I
25 44 Da Etapa I - Faza I
26 45 Da Etapa I - Faza I
27 11 Da Etapa I - Faza I
28 13 Da Etapa I - Faza I
29 42 Da Etapa I - Faza I
30 19 Da Etapa I - Faza I
31 10 Da Etapa I - Faza I
32 6 Da Etapa I - Faza I
33 65 Da Etapa I - Faza I
34 18 Da Etapa I - Faza I
35 63 Da Etapa I - Faza I
36 28 Da Etapa I - Faza I
37 15 Da Etapa I - Faza I
38 41 Da Etapa I - Faza I
39 52 Da Etapa I - Faza I
40 31 Da Etapa I - Faza I
41 2 Da Etapa I - Faza I
42 3 Da Etapa I - Faza I
43 51 Da Etapa I - Faza I
44 57 Da Etapa I - Faza I
45 1 Da Etapa I - Faza I
46 43 Da Etapa I - Faza I
47 27 Da Etapa I - Faza I
48 35 Da Etapa I - Faza I
49 32 Da Etapa I - Faza I
50 8 Da Etapa I - Faza I
51 61 Da Etapa I - Faza I
52 20 Da Etapa I - Faza I
53 62 Da Etapa I - Faza I
54 9 Da Etapa I - Faza I
55 29 Da Etapa I - Faza I
56 12 Da Etapa I - Faza I
57 26 Da Etapa I - Faza I
58 46 Da Etapa I - Faza I
59                        REVENIRE ŞCOALA DE CIRCUMSCRIPŢIE  Da Etapa I - Faza I
60                               REVENIRE ŞCOALA DE CIRCUMSCRIPŢIE  Da Etapa I - Faza I
61                            REVENIRE ŞCOALA DE CIRCUMSCRIPŢIE  Da Etapa I - Faza I
62                             REVENIRE ŞCOALA DE CIRCUMSCRIPŢIE  Da Etapa I - Faza I
63 39 Da Etapa I - Faza II
64 64 Da Etapa I - Faza II
65 40 Da Etapa I - Faza II
66 37 Da Etapa I - Faza II