Regulamentul de funcţionare a Consiliului Elevilor

Şcolii gimnaziale nr. 13 Timişoara

 

Scopul CONSILIULUI  ELEVILOR şcolii noastre este:

 

 • formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare la luarea deciziilor,
 • implicarea activă în comunitate şi asumarea responsabilităţilor în contextul democraţiei participative,
 • comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă,
 • înţelegerea interdependenţelor dintre abordarea locală şi globală în rezolvarea problemelor comunităţii,
 • manifestarea spiritului de implicare, creativitate, flexibilitate şi respect reciproc,
 • elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări de la primărie sau de la alte instituţii.

Obiectivele generale ale CONSILIULUI ELEVILOR din scoala noastră :

 

 • Crearea unui mediu şcolar curat, primitor, care să le asigure elevilor securitate;
 • Promovarea învăţării civismului, eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;
 • Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale;
 • Elevii învaţă cum să ia decizii într-un mod corect şi responsabil, învaţă despre realităţile vieţii;
 • Consiliul oferă experienţa personală a unui sistem democratic cu reprezentanţi aleşi;
 • Consiliul încurajează cooperarea, utilizează energiile pozitive ale elevilor şi reduc indiferenţa, izolarea şi înstrăinarea acestora faţă de problemele şcolii;
 • Consiliul poate constitui un punct de plecare pentru consensul personalului didactic şi al elevilor împotriva actelor antisociale care reduc calitatea vieţii comunităţii;
 • Consiliul poate conduce la creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;
 • Sporirea prestigiului Şcolii gimnaziale nr. 13 Timişoara prin acţiunile şi programele pe care membrii săi le vor desfăşura ;
 • Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul şcolii în relaţiile profesor-elev-părinte;
 • Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor, părinţilor cât şi cele ale profesorilor;
 • Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale, negocierea şi medierea lor.

 

 

Obiectivele specifice ale şcolii noastre:

 

 • Organizarea de dezbateri, consfătuiri, precum şi alte activităţi similare;
 • Editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor şcolii noastre;
 • CE are ca scop principal îmbunătăţirea activităţii generale din şcoală;
 • Creşterea responsabilităţii elevilor faţă de bunurile din şcoală;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor profesor elev;
 • Sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;
 • Acţiuni caritabile;
 • Acţiuni de sprijinire a tinerilor performanţi;
 • Activităţi de petrecere a timpului liber;
 • Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;
 • CE are rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare (fiecare activitate extracurriculară trebuie să fie coordonată de cel puţin un profesor);
 • Activităţile iniţiate de CE nu trebuie să contravină regulamentului de ordine interioară, regulamentului şcolar şi legilor ţării;
  Fiecare activitate sau  proiect trebuie să fie coordonat de cel puţin un profesor din şcoală .
 • Periodic va realiza topul elevilor, pe diferite criterii: situaţie şcolară, prezenţă, activităţi extraşcolare, concursuri / olimpiade, etc.

 

Organizarea şi funcţionarea CE

 

Reprezentanţii claselor promovează interesul clasei şi cel individual la nivelul Consiliului Elevilor.

 

Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să demonstreze următoarele caracteristici:

 • Entuziasm în muncă, vitalitate şi rezistenţă fizică;
 • Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii;
 • Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;
 • Capacitatea de a motiva membrii echipei;
 • Capacitatea de a organiza, decide şi stabili priorităţi;
 • Personalitate creativă;
 • Tenacitate în realizarea sarcinilor;
 • Capacitatea de a inspira şi a convinge;
 • Responsabilitate socială;

Biroul  C.E. este fomat din:

 • Preşedinte;
 • Vicepreşedinte;
 • Secretar;
 • Se pot stabili responsabilităţi temporare pentru diferite activităţi sau proiecte iniţiate de CE;

Structura de conducere a CE se validează de Consiliul de administraţie;
Întrunirile sunt lunare şi sunt aduse la cunoştinţa CA.

 • Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi aprobat de C.E. şi a unui grafic de întruniri (problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administraţie al şcolii.
 • La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale.

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte al Consiliului Elevilor, Andreea Oprisescu

Vicepresedinte al Consiliului Elevilor, Francesca Drăgut

Responsabil al Consiliului Elevilor, prof. Nica Daniela.