Ministerul Educaţiei

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMIȘOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr   1885. din  14.05.2024                          

 

 ANUNȚ ORGANIZARE

                  CONCURS  PENTRU POSTURI CONTRACTUALE CONFORM H.G. 1336/2022

 

 

       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022

 

Numărul postului scos la concurs: 1 post.

Denumire și nivel post scos la concurs: ÎNGRIGITOR, post de,executie  vacant.

Perioada și durată  timpului de lucru: perioada determinată, 40 ore pe săptămână.

Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 1. DOCUMENTE ÎNTOCMIRE DOSAR DE CONCURS

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 05 -23.05.2024 (în intervalul orar 12,00 – 14,00 )  la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.13 Timișoara,str.Gavril Musicescu nr.14,Timișoara.

 

 1. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs:
 2. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la      Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 

 • CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

Pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de îngrijitor:

 • Codul Muncii-Legea 53/2003- cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul ,, Răspunderea disciplinară”.
 • OMEC nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP),:– Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic;
 • Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 • Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare; Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; Cap. V – Supravegherea sănătății; Cap. VI - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor; Cap. VII  - Grupuri sensibile la riscuri.
 • Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 • Noţiuni fundamentale de igienă. Reguli de efectuare a curățeniei. Echipamente și materiale folosite în procesul de curățenie.
 • Obligațiile și drepturile angajaților pe linia securității şi sănătății în muncă, respectarea normelor de protecția muncii şi P.S.I.
 • Norme generale de conduită profesională ale personalului contractual.
 1. CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURSULUI

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale Nr.13 Timișoara, după următorul calendar:

Nr. crt.

Activităţi

Data și ora

   1.

Publicarea anunțului

16.05.2024

2.

Termenul pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Timisoara,G.Musicescu nr.14

 

17.05. – 23.05.2024, ora 14.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

24.05.2024

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

27.05.2024, ora 14.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

28.05.2024, ora 14.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

28.05.2024, ora 16.00

7.

Susţinerea probei scrise

29.05.2024, ora 09.00

8.

Susţinerea probei practice

29.05.2024, ora 12.00

9.

Susţinerea interviului

30.05.2024, ora 13:00

10.

Afișarea rezultatelor probelor de examen

30.05.2024, ora 15.00

11.

Depunere contestatiilor privind rezultatele probelor de examen

31.05.2024ora 12.00

12.

Afişarea rezultatelor soluționării contestațiilor

03.06.2024, ora 14.00

13

Afişarea rezultatului final al concursului

04.06.2024, ora 14.30

 

Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.13 Timișoara.

Director ,

Prof. Sîrbu Sorina Ana

 

 

 

 

 

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

INGRINJITOR

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

 

 • NUMELE ŞI PRENUMELE:
 • STUDII :
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT-INGRIJITOR M
 • NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal
 • VECHIME:
 • Poziţia :

Relaţii de subordonare :

 • directorii unităţii şcolare
 • administrator financiar
 • administratorul de patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii Consiliului de administraţie

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă
 • personalul de îngrijire
 • colectivele de elevi
 • Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

Subsemnatul,  .........................................., posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub ............................în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Obiectiv general :

 • asigurarea pazei instituţiei de învăţământ şi a sălii de sport, a terenurilor şi a parcului şcolii

 

Obiectiv  specific :

 • supravegherea patrimoniului din sălile de clasă, cabinete  şi laboratoare şi din sala de sport;
 • după sfârşitul programului zilnic al şcolii să permită accesului numai persoanelor care sunt îndreptăţite şi au activităţi cu cadrele didactice;
 • verificarea închiderii ferestrelor şi uşilor la intrarea în tură;
 • degajarea căilor de acces în perioada iernii;

 

PROGRAMUL ZILNIC:

-O saptamana: 8.00 -16.00

Responsabilităţi  zilnice atât în şcoală, cât şi la sala de sport:

 • verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere;
 • verificarea închiderii tuturor  ferestrelor şi a uşilor la intrarea în serviciu;
 • întocmirea zilnică a procesului verbal în care să înscrie faptele deosebite care s-au întâmplat în timpul serviciului;
 • semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  etc. şi identificarea vinovaţilor .
 • obligaţia  de a nu permite accesul persoanelor străine în şcoală sub nici un motiv( mass - media, poliţie);
 • degajarea căilor de acces în caz de înzăpezire;
 • sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
 • obligaţia de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în stare de ebrietate;
 • acordarea ajutorului pentru transportul bunurilor în caz de incendiu / cutremur/ când situaţia o impune;
 • în caz de efracţie, conservarea locului faptei şi anunţatea Poliţiei şi a administratorului/ directorului .
 • în caz de incendiu să încerce să-l  localizeze şi să-l stingă;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate  a Normelor de Protectia Muncii şi  a normelor PSI.

 

                          DIRECTOR ,                                       Am luat la cunoştinţă şi am primit un     

            Prof. SIRBU SORINA ANA                             exemplar din fişa postului

 

                              Data,                                                  Semnătura______________________

 

 

 

 

 

 Ministerul Educaţiei

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMIȘOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr   4857  din   10.11.2023                          

 

 ANUNȚ ORGANIZARE

                  CONCURS POST TEMPORAR VACANT DE SECRETAR ȘEF

 

 

       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de personal contractual- secretar șef, perioadă determinată.

 

Numărul postului scos la concurs: 1 post.

Denumire și nivel post scos la concurs: SECRETAR ȘEF IS, post de conducere,temporar  vacant.

Perioada și durată  timpului de lucru: determinată, 40 ore pe săptămână.

Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 1. DOCUMENTE ÎNTOCMIRE DOSAR DE CONCURS

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 11 -23.11.2023 (în intervalul orar 12,00 – 14,00 )  la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.13 Timișoara,str.Gavril Musicescu nr.14,Timișoara.

 

 1. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs:
 2. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la      Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 

 • CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

Pentru ocuparea funcţiei de  SECRETAR ȘEF  trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale:

 1. Studii de licență;

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Bibliografie :

Legea 198/2023 – Legea învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

ORDIN Nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, actualizat la zi;

OMEN 6143/2011 - Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, modificat prin ordine de ministru succesive, actualizat la zi;

HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat la zi; ;

Ordinul M.E. nr. 6238/2023 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar  - OME – 4183/2022, actualizat la zi;

Statutul elevului aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/10.08.2016, actualizat la zi;

Legea 53/2023 – codul muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare;

Legea 153/2017 – Legea salarizării, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată la zi.

 

OME 6218/2022 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024;

Cunoștințe de operare PC, Baze de date, word, xcel, internet, corepondeța online, scanare documente etc.

Tematică:

 • Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 • Completarea acetelor de studiu și a documente şcolare;
 • Acordarea burselor şcolare şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 • Arhivarea şi circuitul documentelor;
 • Intocmirea şi gestionarea bazelor de date SIIIR, situații statistice INS, state de plată burse, etc.
 • Responsabilitatea bazelor de date din cadrul REVISAL ȘI EDUSAL

 

 1. CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURSULUI

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale Nr.13 Timișoara, după următorul calendar:

Nr. crt.

Activităţi

Data și ora

   1.

Publicarea anunțului

16.11..2023

2.

Termenul pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Timisoara,G.Musicescu nr.14

 

16.11.2023-23.11.2023, ora 14.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

24.11.2023

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

27.11.2023, ora 9.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

                    27.11.2023, ora 14.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

28.12.2023, ora 16.00

7.

Susţinerea probei scrise

04.12.2023, ora 09.00

8

Comunicare rezultate probei scrise

05.12.2023 ora 13.00

9

Depunere contestatii proba scrisa

                     06.12.2023 ora 13

10

Comunicare rezultate contestatii proba scrisa

                     07.12.2023 ora 13

11

Susţinerea probei practice

08.12.2023, ora 12.00

12

Comunicare rezultate probei practice

11.12.2023 ora 14

13

Depunere contestatii proba practica

12.12.2023 ora 14

14

Comunicare rezultate contestatii proba practica

13.12.2023 ora 14

15

Susţinerea interviului

14.12.2023, ora 9:00

16

Comunicare rezultate probei interviu

15.12.2023, ora 12:00

17

Depunere contestatii proba interviu

18.12.2023, ora 12:00

18

Comunicare rezultate contestatii proba interviu

19.12.2023, ora 12:00

19

Afişarea rezultatelor finale

20.12.2023, ora 12

20

Intocmirea raportului final

20.12.2023, ora 14.00

21

Afişarea rezultatului final pe pagina de internet a institutiei

22.12.2023, ora 9.00

 

Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.13 Timișoara.

Director ,

Prof. Sîrbu Sorina Ana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 23 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,  aprobată prin OMEN nr.3189/2021 pentru modificarea si completarea OMECTS nr. 6143/ 2011

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14                                                  

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

FISA  POSTULUI SECRETAR

 

În temeiul Legii invatamantului preuniversitar nr. 198 / 2023, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul 13/1994, se încheie astăzi, 08 septembrie 2023, prezenta fişă a postului:

 

 • Numele şi prenumele ..........................
 • Specialitatea: SECRETAR
 • Denumirea postului: SECRETAR SEF IS
 • Decizia de numire: .........................
 • Încadrarea: SECRETAR

 

Cerinţe:

- studii:  DE LICENTA

- studii specifice postului:.......

 • - vechime ................

Relaţii profesionale:

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

- de reprezentare a  unităţii şcolare.

 

 1. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.

1.3. Realizarea  planificării calendaristice  a compartimentului.

1.4.Cunoaşterea şi aplicarea leagislaţiei în vigoare.

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1.Organizarea documentelor oficiale, preluate din platforma ISJ Timis ONE.

2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.

2.3. Gestionarea  documentelor  pentru resursa  umană  a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL, EDUSAL. Intocmirea documentelor pentru plata hotararilor judecatoresti.

2.4.Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor, preluarea si inregistrarea documentelor pentru rechizite scolare, burse scolare, tichete sociale, CES.

2.5. Alcătuirea de proceduri.

 1. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.

 1. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2.Participarea la activitati de formare profesionala si dezvoltare in cariera.

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul scolar.

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului.

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

5.4. Respectarea normelor, ROFU, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.

 1. CONDUITA PROFESIONALA

            6.1 Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament)

            6.2 Respectarea si promovarea deontologiei profesionale

 

 1. ALTE ATRIBUŢII.

            În functie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în conditiile legii:

- atributii, conform art.38 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Intocmeste dosarul care cuprinde cererea si documentele justificative aferente, in vederea recuperarii de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a sumelor platite catre salariati, reprezentand indemnizatii aferente concediilor medicale suportate din FNUASS, in termen de 90 de zile;

- Depune dosarul care cuprinde cererea si documentele justificative aferente, in vederea recuperarii de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a sumelor platite catre salariati, reprezentand indemnizatii aferente concediilor medicale suportate din FNUASS, in termen de 90 de zile;

  

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

 

              Director,  

 

                                                                        Semnatura titularului de luare la cunostinta                                                                                                                                                       

....................................................

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

FUNCTII SI SALARII LA 30.09.2023

 

Functii si salarii la data de 31.03.2023

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.13

TIMISOARA

Nr.4204/30.09.2022

 FUNCŢI SI SALARII LA 30  SEPTEMBRIE 2022

Categorie personal

Funcţia

Funcţia de conducere

Studii

Grad Didactic

Vech. învăţământ

Gradat le

Normă de bază

Sal. grilă

% Gradaţi e merit

% Dlrlgen ţie

%

Stabilit ate

%Vech. muncă

Compen saţie Doctora

t

% Spor suprasol icitare

%CFP

îndemni zaţie de hrană

Total dreptur i salarial

e

Didactic

Profesor

Director (şcoală sau liceu)

S

Grad 1

peste 25

5

1

6698

25

0

0

25

0

10

0

347

9556

Didactic

Profesor

Director adjunct (şcoală sau liceu)

s

Grad 1

>=20 si <25

5

1

6487

25

0

0

25

0

10

0

347

9259

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

s

Grad 1

peste 25

5

1

6466

0

10

0

25

0

10

0

347

8031

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

s

Grad 1

>=15 si <20

5

1

5685

0

10

0

25

0

10

0

347

7110

Didactic

Institutor

 

SSD

Grad 1

peste 25

5

1

5276

0

10

0

25

0

10

0

347

6633

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Grad 1

>=20 si <25

5

1

6028

0

10

0

25

0

10

0

347

7527

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Definitiv

>=5 si <10

3

1

4601

0

10

0

15

0

10

0

347

5787

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Grad 1

peste 25

5

1

6510

0

10

0

25

0

10

0

347

8098

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Grad 1

peste 25

5

1

6510

0

10

0

25

0

10

0

347

8098

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Grad 1

peste 25

5

1

6466

0

10

0

25

0

10

0

347

8031

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

s

Grad II

>=20 si <25

5

1

5332

0

10

0

25

0

10

0

347

6680

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

s

Grad 1

peste 25

5

1

6635

25

10

0

25

0

10

0

347

10097

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

s

Grad 1

peste 25

5

1

6510

0

10

0

25

0

10

0

347

8098

Didactic

învăţător

 

M

Definitiv

>=5 si <10

4

1

4488

0

10

0

20

0

10

0

347

5628

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Grad 1

>=20 si <25

5

1

5985

25

10

0

25

0

10

0

347

9075

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Grad 1

peste 25

5

1

6466

25

10

0

25

0

10

0

347

9776

Didactic

Profesor pentru învăţământ primar

 

S

Grad 1

>=20 si <25

5

1

6028

0

10

0

25

0

10

0

347

7527

Didactic

Profesor

 

S

Grad 1

peste 25

5

1

6572

25

0

0

25

0

10

0

347

9256

Didactic

Profesor

 

S

Grad 1

>=20 si <25

5

1

6028

0

10

0

25

0

10

0

347

7527

Didactic

Profesor

 

s

Definitiv

peste 25

5

1

5404

0

0

0

25

0

10

0

347

6211

Didactic

Profesor

 

s

Grad 1

peste 25

5

1

6510

0

10

0

25

0

10

0

347

8882

Didactic

Profesor

 

s

Grad II

>=5 si <10

2

1

4560

0

10

0

10

0

10

0

347

5751

Didactic

Profesor

 

s

Grad II

peste 25

5

1

5636

0

10

0

25

0

10

0

347

7036

Didactic

Profesor

 

s

Grad II

>=20 si <25

5

1

5332

0

10

0

25

0

10

0

347

6680

Didactic

Profesor

 

s

Grad 1

peste 25

5

1

6510

0

10

0

25

0

10

0

347

8882

Didactic - Auxiliar

Administrator financiar grad 1

Contabil-şef (administrator financiar)

s

 

 

5

1

5474

0

0

0

25

0

0

10

347

6368

Didactic - Auxiliar

Secretar instituţie unitate de învăţământ 1

Secretar-şef

s

 

 

5

1

5493

25

0

15

25

0

0

0

347

7213

Didactic - Auxiliar

Administrator patrimoniu grad 1

 

s

 

 

4

1

4886

0

0

0

20

0

0

0

347

5233

Nedidactic

îngrijitor 1

 

M

 

 

5

1

3198

0

0

0

25

0

0

0

347

3545

Nedidactic

îngrijitor 1

 

M

 

 

2

1

2860

0

0

0

10

0

0

0

347

3207

Nedidactic

îngrijitor 1

 

M

 

 

5

1

3198

0

0

0

25

0

0

0

347

3545

Nedidactic

Muncitor II

 

G

 

 

5

1

3833

0

0

0

25

0

0

0

347

4180

Total posturi 46,31

 DIRECTOR

Prof. Sarbu Sorina Ana

 

CONTABIL SEF

Ec. Babet Cristina Stefania

 

SECRETAR SEF Orza Gabriela Ligiana

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.1014/29.03.2022

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 2.05.2022, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant temporar perioada determinata de INGRIJITOR I studii Medii,

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de ingrijitor-studii medii;
 • experienţă in domeniu-nu se solicita;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04.2022, ora 12.00: Data limita de depunere a dosarelor;
 • 05.2022, ora 11.00 -13.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

Tematica si bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de ingrijitor

 1. Tematica:
 2. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ;
 3. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 4. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia ;
 5. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 6. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 7. Noţiuni privind securitatea unităţii de invatamant .
 8. Bibliografia:
 9. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
 10. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III);

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE: 

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

INGRINJITOR

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

 

 • NUMELE ŞI PRENUMELE:
 • STUDII :
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT-INGRIJITOR I M
 • NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal
 • VECHIME:
 • Poziţia :

Relaţii de subordonare :

 • directorii unităţii şcolare
 • administrator financiar
 • administratorul de patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii Consiliului de administraţie

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă
 • personalul de îngrijire
 • colectivele de elevi
 • Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

Subsemnatul,  .........................................., posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub ............................în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Obiectiv general :

 • asigurarea pazei instituţiei de învăţământ şi a sălii de sport, a terenurilor şi a parcului şcolii

 

Obiectiv  specific :

 • supravegherea patrimoniului din sălile de clasă, cabinete  şi laboratoare şi din sala de sport;
 • după sfârşitul programului zilnic al şcolii să permită accesului numai persoanelor care sunt îndreptăţite şi au activităţi cu cadrele didactice;
 • verificarea închiderii ferestrelor şi uşilor la intrarea în tură;
 • degajarea căilor de acces în perioada iernii;

 

PROGRAMUL ZILNIC:

-O saptamana: 8.00 -16.00

Responsabilităţi  zilnice atât în şcoală, cât şi la sala de sport:

 • verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere;
 • verificarea închiderii tuturor  ferestrelor şi a uşilor la intrarea în serviciu;
 • întocmirea zilnică a procesului verbal în care să înscrie faptele deosebite care s-au întâmplat în timpul serviciului;
 • semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  etc. şi identificarea vinovaţilor .
 • obligaţia  de a nu permite accesul persoanelor străine în şcoală sub nici un motiv( mass - media, poliţie);
 • degajarea căilor de acces în caz de înzăpezire;
 • sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
 • obligaţia de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în stare de ebrietate;
 • acordarea ajutorului pentru transportul bunurilor în caz de incendiu / cutremur/ când situaţia o impune;
 • în caz de efracţie, conservarea locului faptei şi anunţatea Poliţiei şi a administratorului/ directorului .
 •  în caz de incendiu să încerce să-l  localizeze şi să-l stingă;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate  a Normelor de Protectia Muncii şi  a normelor PSI.

 

                          DIRECTOR ,                                       Am luat la cunoştinţă şi am primit un     

            Prof. SIRBU SORINA ANA                             exemplar din fişa postului

 

                              Data,                                                  Semnătura______________________

                      

 

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.673/25.02.2022

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 18.03.2022, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant temporar perioada determinata de INGRIJITOR I studii Medii,

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de ingrijitor-studii medii;
 • experienţă in domeniu-nu se solicita;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03.202, ora 12.00: Data limita de depunere a dosarelor;
 • 03.2022, ora 11.00 -13.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

Tematica si bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de ingrijitor

 1. Tematica:
 2. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ;
 3. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 4. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia ;
 5. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 6. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 7. Noţiuni privind securitatea unităţii de invatamant .

 

 1. Bibliografia:
 2. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
 3. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III);

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

  

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

INGRINJITOR

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

 

 • NUMELE ŞI PRENUMELE:
 • STUDII :
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT-INGRIJITOR I M
 • NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal
 • VECHIME:
 • Poziţia :

Relaţii de subordonare :

 • directorii unităţii şcolare
 • administrator financiar
 • administratorul de patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii Consiliului de administraţie

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă
 • personalul de îngrijire
 • colectivele de elevi
 • Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

Subsemnatul,  .........................................., posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub ............................în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Obiectiv general :

 • asigurarea pazei instituţiei de învăţământ şi a sălii de sport, a terenurilor şi a parcului şcolii

 

Obiectiv  specific :

 • supravegherea patrimoniului din sălile de clasă, cabinete  şi laboratoare şi din sala de sport;
 • după sfârşitul programului zilnic al şcolii să permită accesului numai persoanelor care sunt îndreptăţite şi au activităţi cu cadrele didactice;
 • verificarea închiderii ferestrelor şi uşilor la intrarea în tură;
 • degajarea căilor de acces în perioada iernii;

 

PROGRAMUL ZILNIC:

-O saptamana: 8.00 -16.00

Responsabilităţi  zilnice atât în şcoală, cât şi la sala de sport: 

 • verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere;
 • verificarea închiderii tuturor  ferestrelor şi a uşilor la intrarea în serviciu;
 • întocmirea zilnică a procesului verbal în care să înscrie faptele deosebite care s-au întâmplat în timpul serviciului;
 • semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  etc. şi identificarea vinovaţilor .
 • obligaţia  de a nu permite accesul persoanelor străine în şcoală sub nici un motiv( mass - media, poliţie);
 • degajarea căilor de acces în caz de înzăpezire;
 • sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
 • obligaţia de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în stare de ebrietate;
 • acordarea ajutorului pentru transportul bunurilor în caz de incendiu / cutremur/ când situaţia o impune;
 • în caz de efracţie, conservarea locului faptei şi anunţatea Poliţiei şi a administratorului/ directorului .
 •  în caz de incendiu să încerce să-l  localizeze şi să-l stingă;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate  a Normelor de Protectia Muncii şi  a normelor PSI.

 

                          DIRECTOR ,                                       Am luat la cunoştinţă şi am primit un     

            Prof. SIRBU SORINA ANA                             exemplar din fişa postului

 

                              Data,                                                  Semnătura______________________

                      

 


STR.MUSICESCU NR.14ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.4303/23.11.2021

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 06.01.2022, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de INGRIJITOR I studii Medii, pe perioadă nedeterminată

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de ingrijitor-studii medii;
 • experienţă in domeniu-nu se solicita;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12.2021, ora 12.00: Data limita de depunere a dosarelor;
 • 01.2022, ora 11.00 -13.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

 Situatia vaccinarii personalului angajat in Scoala Gimnaziala NR.13 Timisoara, in data de 01.11.2021:

-toal persoane angajate :50

-total persoane vaccinate: 41,  reprezentand 82%.

 

 

  FUNCTII SI SALARII LA 30.09.2021                            
                               
 Funcţia   Funcţia de conducere   Studii   Grad Didactic   Vech. învăţământ   Gradaţie   Normă de bază   Sal. grilă   % Indemn. cond.   % Gradaţie merit   % Dirigenţie   % Stabilitate   % Spor suprasolicitare   % CFP   Ind de hrană   
Profesor Director (şcoală sau liceu) S Grad I peste 25 5 1 6695 29 25 0 0 10 0 347  
Profesor Director adjunct (şcoală sau liceu) S Grad I >=20 si <25 5 1 6465 20 25 0 0 10 0 347  
Profesor pentru învățământ primar   S Grad I >=20 si <25 5 1 5615 0 0 10 0 10 0 347  
Profesor pentru învățământ primar   S Grad II >=20 si <25 5 1 4990 0 0 10 0 10 0 347  
Profesor pentru învățământ primar   S Grad I peste 25 5 1 6060 0 0 10 0 10 0 347  
Profesor pentru învățământ primar   S Grad I >=15 si <20 5 1 5446 0 25 10 0 10 0 347  
Profesor pentru învățământ primar   S Grad II >=15 si <20 5 1 4766 0 0 10 0 10 0 347  
Profesor pentru învățământ primar   S Grad II >=5 si <10 4 1 4545 0 0 10 0 10 0 347  
Profesor   S Definitiv >=5 si <10 3 0,56 3953 0 0 10 0 10 0 194  
Profesor   S Grad I peste 25 5 1 6147 0 25 10 0 10 0 347  
Profesor   S Grad II peste 25 5 1 5323 0 0 0 0 10 0 347  
Profesor   S Grad I >=20 si <25 5 0,5 5246 0 0 0 0 10 0 173  
Profesor   S Grad I >=20 si <25 5 1 5615 0 0 0 0 10 0 347  
Profesor   S Definitiv Până la 1 an BAZA 1 3584 0 0 0 0 10 0 347  
Profesor   S Definitiv peste 25 5 1 5048 0 0 0 0 10 0 347  
Profesor   S Grad I >=15 si <20 4 0,67 4999 0 0 0 0 10 0 232  
Profesor   S Grad II >=10 si <15 3 0,61 4202 0 0 10 0 10 0 211  
Profesor   S Grad II >=10 si <15 3 0,39 4046 0 0 0 0 10 0 135  
Profesor   S Grad II >=5 si <10 2 1 4205 0 0 10 0 10 0 347  
Profesor   S Grad II >=20 si <25 5 1 4919 0 0 10 0 10 0 347  
Profesor   S Grad I >=10 si <15 4 0,67 4797 0 0 10 0 10 0 232  
Profesor   S Definitiv >=5 si <10 5 0,33 4001 0 0 0 0 10 0 114  
Profesor   S Definitiv >=20 si <25 5 0,67 4469 0 0 0 0 10 0 232  
Administrator financiar grad I Contabil-şef (administrator financiar)  S     5 1 5455 20 0 0 0 0 10 347  
Laborant II   M     2 0,75 3212 0 0 0 0 0 0 260  
Secretar instituţie unitate de învăţământ I Secretar-şef S     5 1 5493 20 25 0 15 0 0 347  
Administrator patrimoniu grad I   S     4 1 4701 0 0 0 0 0 0 347  
Îngrijitor I   M     5 1 3039 0 0 0 0 0 0 347  
Muncitor II   M     5 1 3553 0 0 0 0 0 0 347  
                               
                               
DIRECTOR           SECRETAR SEF            
Prof. SARBU SORINA           IOVANESCU GABRIELA            
                               

 

 

 DESCHIDEREA  FESTIVĂ  A ANULUI  ȘCOLAR 

2021-2022

LA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13  TIMIȘOARA, RESPECTÂND MĂSURILE IMPUSE DE DSP, 

VA  AVEA LOC ÎN CURTEA ȘCOLII  DOAR PENTRU

CLASELE PREGĂTITOARE:

                  clasa P A : ora 9:00 – înv.Stepanescu Melania

                  clasa P B : ora 9:30-   înv. Gavrilă Oana

                  clasa P C : ora 10:00- înv. Damian Gabriela

 

Clasele I- VIII vor veni la școală începând cu ora 9:00 și vor intra direct în sălile de clasă, unde vor fi preluați de învățători și diriginți.

Elevii claselor P- IV vor intra în curtea școlii pe poarta din stânga și în incinta școlii pe ușa din spate.

Elevii claselor V- VIII vor intra în curtea școlii pe poarta din dreapta ( terenul de baschet)  și în incinta școlii pe ușa din față.

Clasele I- II au sălile de clasă în spațiile modulare,

 iar clasele Pregătitoare  și  III-VIII  în clădirea școlii.

 

 

 

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 1004 din 01.04.2021

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 29.04.2021, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de MUNCITOR II studii Medii, pe perioadă nedeterminată

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de muncitor-studii medii;
 • experienţă in domeniu-nu se solicita;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04.2021, ora 12.00: Data limita de depunere a dosarelor;
 • 04.2021, ora 11.00 -13.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

Tematica si bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de muncitor

 1. Bibliografia:

 

 1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
 1. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
 2. Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare .

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

 

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

Muncitor de întreţinere

         În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările ulterioare şi al contractului individual de muncă, înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr._________________, se încheie astăzi ____/____/______ prezenta fişă a postului.

         Numele şi prenumele

         Denumirea postului: muncitor de întreţinere

         Decizia de numire: 

         Numărul de ore sarcini de serviciu: 40

         Compartimentul: personal nedidactic

         Cerinţe

 • Studii:
 • studii specifice postului:
 • vechime: ______ ani

         Relaţii profesionale

 • ierarhice de subordonare: director, director adjunct, administrator  (responsabil compartiment),
 • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic,
 • de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi la care participă ca delegat,

 

 1. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 1 normă de bază corespunzătoare unei părţi de 100% din salariul de bază, stabilite la data de ____/____/______:
 • Obiectiv general: asigurarea funcţionalităţii spaţiilor, instalaţiilor şi aparatelor din unitatea de învăţământ.
 • Obiectiv specific: întreţinerea edificiului şcolii (interior, exterior) şi repararea defecţiunilor.

 

 • Atribuţii specifice postului:
 • efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la corpul  de clădire, inclusiv la anexa şcolii;
 • igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-vopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo unde este cazul;
 • execută orice lucrări de investiţie (reparaţii), când este cazul: schimba geamuri sparte, clante la usi, repara mobilierul stricat, sudeaza, scimba piesele defecte la instalatiile sanitare si termice, schimba jaluzelele, ajuta ingrijitoarele la curatenie;
 • face curatenie in parc si pe cele doua terenuri de sport;
 • face reparatii la gardul scolii;
 • ajuta personalul didactic la expunerea materialelor pe pereti;
 • deszapezeste caile de acces in unitate;
 • intrerupe alimentarea cu energie electrica in caz de cutremur;
 • execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de învăţământ;
 • preia de la furnizor laptele, cornul si le distribuie elevilor de servici;aduna din clase laptele si cornul neluat de elevi si il distribuie copiilor nevoiasi;

În perioadele de vârf va avea şi următoarele sarcini de serviciu:

 • verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie sesizată;
 • efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, în funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat;
 • respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii.
 1. Alte atribuţii

         În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

 • Are obligatia sa poarte: halat de lucru, ochelari de protectie cand sudeaza, manusi cand taie sau manevreaza sticla si gunoi;
 • Are obligatia sa anunte administratorul despre orice defectiune aparuta;
 • Participa la receptia lucrarilor efectuate in scoala de diferite firme;

 

         Răspunderea disciplinară

         Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform prevederilor legii.

 

DIRECTOR, Prof. Sirbu Sorina Ana

                        ___________________

                                              (semnătura, ştampila)

                                                                                                    

                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă, 

                                                                                              ____________________

                                                                                                                                                                (semnătura)    

 

 

DATA ____/____/_______

 

 

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA
Nr.1005/31.03.2021
   FUNCTII SI SALARII LA DATA DE 31.03.2021                          
                                 
 Nivel de învățământ   Categorie personal   Funcţia   Funcţia de conducere   Studii   Grad Didactic   Vech. învăţământ   Gradaţie   Normă de bază   Sal. grilă   % Indemn. cond.   % Gradaţie merit   % Dirigenţie   % Stabilitate   % Spor suprasolicitare   % CFP   Ind de hrană 
Gimnazial Didactic Profesor Director (şcoală sau liceu) S Grad I peste 25 5 1 6695 29 25 0 0 10 0 347
Gimnazial Didactic Profesor Director adjunct (şcoală sau liceu) S Grad I >=20 si <25 5 1 6465 20 25 0 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor pentru
învățământ primar
  S Grad I >=20 si <25 5 1 5615 0 0 10 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor pentru
învățământ primar
  S Grad II >=20 si <25 5 1 4990 0 0 10 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor pentru
învățământ primar
  S Grad I peste 25 5 1 6060 0 0 10 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor pentru
învățământ primar
  S Grad I >=15 si <20 5 1 5446 0 25 10 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor pentru
învățământ primar
  S Grad II >=15 si <20 5 1 4766 0 0 10 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor pentru
învățământ primar
  S Grad II >=5 si <10 4 1 4545 0 0 10 0 10 0 347
Gimnazial Didactic Profesor   S Definitiv >=5 si <10 3 0.56 3953 0 0 10 0 10 0 194
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad I peste 25 5 1 6147 0 25 10 0 10 0 347
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad II peste 25 5 1 5323 0 0 0 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor   S Grad I >=20 si <25 5 0.5 5246 0 0 0 0 10 0 173
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad I >=20 si <25 5 1 5615 0 0 0 0 10 0 347
Primar Didactic Profesor   S Debutant Până la 1 an BAZA 1 3584 0 0 0 0 10 0 347
Gimnazial Didactic Profesor   S Definitiv peste 25 5 1 5048 0 0 0 0 10 0 347
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad I >=15 si <20 4 0.67 4999 0 0 0 0 10 0 232
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad II >=10 si <15 3 0.61 4202 0 0 10 0 10 0 211
Primar Didactic Profesor   S Grad II >=10 si <15 3 0.39 4046 0 0 0 0 10 0 135
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad II >=5 si <10 2 1 4205 0 0 10 0 10 0 347
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad II >=20 si <25 5 1 4919 0 0 10 0 10 0 347
Gimnazial Didactic Profesor   S Grad I >=10 si <15 4 0.67 4797 0 0 10 0 10 0 232
Gimnazial Didactic Profesor   S Definitiv >=5 si <10 5 0.33 4001 0 0 0 0 10 0 114
Gimnazial Didactic Profesor   S Definitiv >=20 si <25 5 0.67 4469 0 0 0 0 10 0 232
Gimnazial Didactic - Auxiliar Administrator financiar grad I Contabil-şef (administrator financiar)  S     5 1 5455 20 0 0 0 0 10 347
Gimnazial Didactic - Auxiliar Laborant II   M     2 0.75 3212 0 0 0 0 0 0 260
Gimnazial Didactic - Auxiliar Secretar instituţie unitate de învăţământ I Secretar-şef S     5 1 5493 20 25 0 15 0 0 347
Gimnazial Didactic - Auxiliar Administrator patrimoniu grad I   S     4 1 4701 0 0 0 0 0 0 347
Gimnazial Nedidactic Îngrijitor I   M     5 1 3039 0 0 0 0 0 0 347
Gimnazial Nedidactic Muncitor II   M     5 1 3553 0 0 0 0 0 0 347
                                 
  Tatal posturi 46,31.In anul 2021 nu s-au acordat tichete de vacanta.                    
    DIRECTOR           SECRETAR SEF          
    Prof. SARBU SORINA           IOVANESCU GABRIELA          

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 770 din 12.03.2021

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 12.04.2021, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de INGRIJITOR I studii Medii, pe perioadă nedeterminată

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de ingrijitor-studii medii;
 • experienţă in domeniu-nu se solicita;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03.2021, ora 12.00: Data limita de depunere a dosarelor;
 • 04.2021, ora 11.00 -13.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

Tematica si bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de ingrijitor

 1. Tematica:
 2. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ;
 3. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 4. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia ;
 5. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 6. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 7. Noţiuni privind securitatea unităţii de invatamant .

 

 1. Bibliografia:
 2. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
 3. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III);

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

 

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

INGRINJITOR

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

 

 • NUMELE ŞI PRENUMELE:
 • STUDII :
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT-INGRIJITOR I M
 • NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal
 • VECHIME:
 • Poziţia :

Relaţii de subordonare :

 • directorii unităţii şcolare
 • administrator financiar
 • administratorul de patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii Consiliului de administraţie

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă
 • personalul de îngrijire
 • colectivele de elevi
 • Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

Subsemnatul,  .........................................., posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub ............................în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Obiectiv general :

 • asigurarea pazei instituţiei de învăţământ şi a sălii de sport, a terenurilor şi a parcului şcolii

 

Obiectiv  specific :

 • supravegherea patrimoniului din sălile de clasă, cabinete  şi laboratoare şi din sala de sport;
 • după sfârşitul programului zilnic al şcolii să permită accesului numai persoanelor care sunt îndreptăţite şi au activităţi cu cadrele didactice;
 • verificarea închiderii ferestrelor şi uşilor la intrarea în tură;
 • degajarea căilor de acces în perioada iernii;

 

PROGRAMUL ZILNIC:

-O saptamana: 8.00 -16.00

 

 

Responsabilităţi  zilnice atât în şcoală, cât şi la sala de sport:

 

 • verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere;
 • verificarea închiderii tuturor  ferestrelor şi a uşilor la intrarea în serviciu;
 • întocmirea zilnică a procesului verbal în care să înscrie faptele deosebite care s-au întâmplat în timpul serviciului;
 • semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  etc. şi identificarea vinovaţilor .
 • obligaţia  de a nu permite accesul persoanelor străine în şcoală sub nici un motiv( mass - media, poliţie);
 • degajarea căilor de acces în caz de înzăpezire;
 • sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
 • obligaţia de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în stare de ebrietate;
 • acordarea ajutorului pentru transportul bunurilor în caz de incendiu / cutremur/ când situaţia o impune;
 • în caz de efracţie, conservarea locului faptei şi anunţatea Poliţiei şi a administratorului/ directorului .
 •  în caz de incendiu să încerce să-l  localizeze şi să-l stingă;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate  a Normelor de Protectia Muncii şi  a normelor PSI.

 

                          DIRECTOR ,                                       Am luat la cunoştinţă şi am primit un     

            Prof. SIRBU SORINA ANA                             exemplar din fişa postului

 

                              Data,                                                 Semnătura______________________

                     

 

 

 

    ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

                STR.MUSICESCU NR.14

                TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

                e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                Nr.  328     data  04.02.2021

 

A N U N Ţ

EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA organizeaza examen pentru trecerea de la treapta profesionala LABORANT DEBUTANT M  la treapta profesionala LABORANT  II M:

 

                                       

      Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute  de Hotararea 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

       

 Examenul de promovare se va organiza conform calendarului următor , la sediul unitatii din str.G.Musicescu nr.14:

 

            Data 10.02.2021  ora 15.00    : prezentarea unei lucrari - referat ;

Data 10.02.2021  ora 16.00    : interviu si proba practica

 

Dosarul de examen:

 1. cerere de înscriere la concursul de promovare in treapta profesionala adresată conducătorului;
 2. referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior;

 

Bibliografia de examen este următoarea:

 1. Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale
 2. Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor

chimice modificat cu Legea nr.263/2005

 1. Norme N.T.S. / P.S.I. - Legea 90/1996 republicată în MO 47/29.01.2001
 2. Programa şcolară pentru activitatea de laborator

 

                                    

     DIRECTOR,                                                              SECRETAR COMISIE,

PROF.SIRBU SORINA ANA                              IOVANESCU GABRIELA LIGIANA


 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14                                                   

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.     3094/30.09.2020

                                                                        FUNCTII SI SALARII LA DATA DE 30.09.2020

Funcţia

 Funcţia de conducere

 Grad Didactic

 Vech. învăţământ

 Gradaţie

 Normă de bază

 % Gradaţie merit

 Gradaţie merit

 % Dirigenţie

 Dirigenţie

 % Stabilitate

 Stabilitate

 Sal. bază

 % Spor suprasolicitare

 Spor suprasolicitare

 Indemnizație de hrană

Total drepturi

Profesor

Director (şcoală sau liceu)

Grad I

peste 25

5

1

25

1673

0

0

0

0

8368

10

836

347

9551

Profesor

Director adjunct (şcoală sau liceu)

Grad I

>=20 si <25

5

1

25

1548

0

0

0

0

8013

10

797

347

9157

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

466

0

0

6526

10

571

347

7444

Institutor

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

371

0

0

5263

10

460

347

6070

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=20 si <25

5

1

0

0

10

427

0

0

6042

10

530

347

6919

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

466

0

0

6526

10

571

347

7444

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

466

0

0

6526

10

571

347

7444

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

466

0

0

6526

10

571

347

7444

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=20 si <25

5

1

0

0

10

371

0

0

5361

10

468

347

6176

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

5

1

25

1267

10

634

0

0

8172

10

757

347

9276

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

466

0

0

6526

10

571

347

7444

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=15 si <20

5

1

25

1069

10

534

0

0

7049

10

648

347

8044

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=15 si <20

5

1

0

0

10

343

0

0

5109

10

437

347

5893

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=20 si <25

5

1

0

0

10

371

0

0

5361

10

468

347

6176

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

508

0

0

6779

10

618

347

7744

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=5 si <10

4

1

0

0

10

323

0

0

4868

10

416

347

5631

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=5 si <10

2

1

0

0

10

299

0

0

4534

10

388

347

5269

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

3

0,56

0

0

10

295

0

0

2682

10

229

194

3105

Profesor

 

Grad I

peste 25

5

1

25

1205

10

604

0

0

7956

10

723

347

9026

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

5

0,44

0

0

0

0

0

0

2509

10

222

153

2884

Profesor

 

Grad II

peste 25

5

1

0

0

0

0

0

0

5323

10

463

347

6133

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

5

0,5

0

0

10

427

0

0

3235

10

287

173

3695

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

5

0,5

0

0

0

0

0

0

2808

10

244

173

3225

Profesor

 

Debutant

Până la 1 an

BAZA

0,78

0

0

0

0

0

0

2795

10

239

270

3304

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

5

0,67

0

0

10

427

0

0

4189

10

369

232

4790

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

5

1

0

0

0

0

0

0

5615

10

488

347

6450

Profesor

 

Debutant

Până la 1 an

BAZA

1

0

0

0

0

0

0

3584

10

307

347

4238

Profesor

 

Definitiv

peste 25

5

1

0

0

0

0

0

0

5048

10

442

347

5837

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

4

0,67

0

0

0

0

0

0

3494

10

306

232

4032

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

3

0,61

0

0

10

317

0

0

3048

10

262

211

3521

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

3

0,39

0

0

0

0

0

0

1746

10

147

135

2028

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

5

0,83

0

0

10

427

0

0

5088

10

447

288

5823

Profesor

 

Grad I

peste 25

5

1

0

0

10

466

0

0

6526

10

571

347

7444

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

4

0,17

0

0

0

0

0

0

887

10

78

59

1024

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

3

0,67

0

0

0

0

0

0

2856

10

238

232

3326

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

3

0,33

0

0

0

0

0

0

1407

10

117

114

1638

Profesor

 

Grad II

>=5 si <10

2

1

0

0

10

293

0

0

4498

10

382

347

5227

Profesor

 

Grad II

>=5 si <10

3

0,5

0

0

0

0

0

0

2214

10

186

173

2573

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

5

1

0

0

10

358

0

0

5277

10

452

347

6076

Profesor

 

Grad I

>=10 si <15

3

0,67

0

0

10

367

0

0

3625

10

323

232

4180

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

4

0,33

0

0

0

0

0

0

1444

10

121

114

1679

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

3

0,72

25

570

10

396

0

0

4189

10

368

250

4807

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

3

0,28

0

0

0

0

0

0

1254

10

106

97

1457

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

5

0,39

0

0

0

0

0

0

1918

10

162

135

2215

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

5

0,17

0

0

0

0

0

0

836

10

71

59

966

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

5

0,5

0

0

0

0

0

0

2496

10

215

173

2884

Profesor

 

Definitiv

>=20 si <25

5

0,67

0

0

0

0

0

0

3803

10

264

232

4299

Profesor

 

Grad I

peste 25

5

0,89

0

0

10

466

0

0

5859

10

514

309

6682

Administrator financiar grad I

Contabil-şef (administrator financiar)

 

 

4

1

0

0

0

0

0

0

5455

0

0

347

6191

Secretar instituţie unitate de învăţământ I

Secretar-şef

 

 

5

1

25

1373

0

0

15

0

0

0

0

347

7213

Laborant debutant

 

 

 

3

0,5

0

0

0

0

0

0

1734

0

0

173

1907

Îngrijitor I

 

 

 

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

3386

Îngrijitor I

 

 

 

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

3386

Îngrijitor I

 

 

 

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

3386

Muncitor II

 

 

 

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

3900

Administrator patrimoniu grad I

 

 

 

4

1

0

0

0

0

0

0

4701

0

0

347

5048

 

   Tatal posturi 46,31.In anul 2020 s-au acordat tichete de vacanta in cuantum de 1450 ron.

 

DIRECTOR  ,                                                                                         SECRETAR SEF,

PROF.SIRBU SORINA ANA                                                               IOVANESCU GABRIELA

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14                                                

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 927/31.03.2020

 

   LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR BRUTE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN UNITATE LA DATA DE 31.03.2020 conform art.33 LEG.153/2017

 

Nr.crt

 Funcţia

 Grad
 Didactic

 Vech. învăţământ

 Normă
 de bază

 Normă
 PCO

 Sal. grilă

 Sal. tarifar normat

 Indemn.
 cond.

 Vech.
 muncă

 Sal. bază

 CFP

 Total
  PCO

 Total
drepturi
 salariale

 Indemni
zație de
 hrană

1

Director/Profesor

Grad I

peste 25

1

0

6695

6695

0

0

8368

0

0

9551

347

2

Director adj./Profesor

Grad I

>=20 si <25

1

0

6465

6465

0

0

8071

0

0

9221

347

3

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

>=20 si <25

1

0

5615

5615

0

0

6042

0

0

6919

347

4

Institutor

Grad I

peste 25

1

0

4892

4892

0

0

5263

0

0

6070

347

5

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

>=20 si <25

1

0

5615

5615

0

0

6042

0

0

6919

347

6

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

peste 25

1

0

6060

6060

0

0

6526

0

0

7444

347

7

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

peste 25

1

0

6060

6060

0

0

6526

0

0

7444

347

8

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

>=20 si <25

1

0

5615

5615

0

0

6042

0

0

6919

347

9

Învăţător

Grad I

peste 25

1

0

5091

5091

0

0

6672

0

0

7651

347

10

Profesor pentru învățământ primar

Grad II

>=15 si <20

1

0

4643

4643

0

0

4974

0

0

5746

347

11

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

peste 25

1

0

6271

6271

0

0

8172

0

0

9276

347

12

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

peste 25

1

0

6060

6060

0

0

6526

0

0

7444

347

13

Învăţător

Grad I

peste 25

1

0

5091

5091

0

0

5512

0

0

6375

347

14

Învăţător

Definitiv

peste 25

1

0

4531

4531

0

0

4856

0

0

5614

347

15

Profesor pentru învățământ primar

Grad II

>=10 si <15

1

0

4716

4716

0

0

5056

0

0

5836

347

16

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

peste 25

1

0

6397

6397

0

0

6930

0

0

7923

347

17

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

peste 25

1

0

6271

6271

0

0

8172

0

0

9276

347

18

Profesor

Definitiv

>=1 si <5

0,56

0,11

3896

2356

0

0

2356

0

190

2936

194

19

Profesor

Definitiv

>=1 si <5

0

0,06

3501

0

0

0

0

0

63

63

0

20

Profesor

Grad I

peste 25

1

0

6147

6147

0

0

7956

0

0

9026

347

21

Profesor

Grad I

>=20 si <25

0,5

0

5246

2808

0

0

3235

0

0

3695

173

22

Profesor

Grad I

>=20 si <25

0,5

0,17

5246

2808

0

0

2808

0

509

3734

173

23

Profesor

Grad I

>=20 si <25

0,58

0

5305

3257

0

0

3684

0

0

4211

201

24

Profesor

Grad I

>=20 si <25

1

0

5615

5615

0

0

5615

0

0

6450

347

25

Profesor

Definitiv

peste 25

1

0,11

5048

5048

0

0

5048

0

305

6142

347

26

Profesor

Grad I

>=15 si <20

0,67

0

4999

3494

0

0

3494

0

0

4032

232

27

Profesor

Grad II

>=10 si <15

0,22

0

3926

985

0

0

1302

0

0

1493

76

28

Profesor

Grad II

>=10 si <15

0,78

0

4322

3492

0

0

3492

0

0

4056

270

29

Profesor

Grad I

>=20 si <25

0,83

0

5490

4661

0

0

5088

0

0

5823

288

30

Profesor

Grad I

peste 25

1

0

6060

6060

0

0

6526

0

0

7444

347

31

Profesor

Grad I

>=15 si <20

0,17

0

4672

887

0

0

887

0

0

1024

59

32

Profesor

Grad I

>=15 si <20

0

0,17

4560

0

0

0

0

0

473

473

0

33

Profesor

Definitiv

>=5 si <10

0,67

0

4030

2856

0

0

2856

0

0

3326

232

34

Profesor

Definitiv

>=5 si <10

0,33

0

3791

1407

0

0

1407

0

0

1638

114

35

Profesor

Definitiv

>=5 si <10

1

0

4050

4050

0

0

4327

0

0

5039

347

36

Profesor

Grad I

peste 25

0,89

0

6205

5581

0

0

7343

0

0

8333

309

37

Profesor

Grad I

peste 25

0,11

0

5735

690

0

0

829

0

0

943

38

38

Profesor

Grad II

>=20 si <25

1

0

4919

4919

0

0

5277

0

0

6076

347

39

Profesor

Grad II

>=10 si <15

0,67

0

4244

3000

0

0

3000

0

0

3485

232

40

Profesor

Definitiv

>=5 si <10

0,67

0

3862

2732

0

0

3014

0

0

3504

232

41

Profesor

Definitiv

>=5 si <10

0,33

0

3640

1346

0

0

1346

0

0

1573

114

42

Profesor

Grad II

>=20 si <25

0,33

0

4413

1623

0

0

1623

0

0

1874

114

43

Profesor

Grad II

>=20 si <25

0,11

0

4247

541

0

0

541

0

0

625

38

44

Profesor

Grad II

>=15 si <20

1

0

4643

4643

0

0

4974

0

0

5746

347

45

Profesor

Grad I

peste 25

1

0

6147

6147

0

0

6147

0

0

7036

347

46

Profesor

Definitiv

>=20 si <25

0,59

0

4406

2788

0

0

3349

0

0

3787

205

47

Profesor

Grad I

peste 25

0,89

0

5970

5393

0

0

5859

0

0

6682

309

48

Administrator financiar grad I

 

 

1

0

5455

5455

0

0

5455

389

0

6191

347

49

Laborant debutant

 

 

0

0

2428

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Secretar instituţie unitate de învăţământ I

 

 

1

0

5493

5493

0

0

0

0

0

7213

347

51

Laborant debutant

 

 

0,75

0

3106

2499

0

0

2499

0

0

2759

260

52

Profesor

Definitiv

>=5 si <10

0

0,5

3369

0

0

0

0

0

792

792

0

53

Îngrijitor I

 

 

1

0

3039

637

0

169

0

0

0

3386

347

54

Îngrijitor I

 

 

1

0

3039

637

0

169

0

0

0

3386

347

55

Îngrijitor I

 

 

1

0

3039

2336

0

169

0

0

0

3386

347

56

Muncitor II

 

 

1

0

3553

1119

0

213

0

0

0

3900

347

57

Administrator patrimoniu grad I

 

 

1

0

4701

4701

0

0

4701

0

0

5048

347

58

Profesor

Definitiv

>=10 si <15

0,33

0

3824

1421

0

0

1421

0

0

1653

114

59

Profesor

Debutant

Până la 1 an

0,77

0

3465

2759

0

0

2759

0

0

3262

267

60

Profesor

Debutant

Până la 1 an

0,06

0

3100

215

0

0

215

0

0

254

21

61

Profesor

Fără pregătire

>=15 si <20

0,22

0

3212

877

0

0

877

0

0

1019

76

62

Profesor

Debutant

Până la 1 an

0,33

0

3812

1413

0

0

1413

0

0

1645

114

 

Total posturi  45,98                       In anul 2020 se acorda indemnizatie de hrana in valoare de 347 lei/luna pentru o norma intreaga , si vouchere de vacanta in valoare de      

                                                          1450 lei  brut/persoana

 

      DIRECTOR,                                                                     CONTABIL SEF,                                                                            SECRETAR SEF,

PROF.SIRBU SORINA ANA                                             EC.BABET CRISTINA                                                            EC.IOVANESCU GABRIELA LIGIANA

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14                                                  

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.950  Data      11.03.2020   

 

COMUNICAT

Având în vedere răspândirea infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 şi pentru diminuarea acestui risc, din motive de siguranţă medicală, activităţile de relaţii cu publicul din cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE NR.13 TIMIŞOARA, se desfăşoară doar prin intermediul poştei, telefonului, faxului şi poştei electronice în perioada 12.03.2020-22.03.2020. cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei.

Adresa poştală: STR.GAVRIL MUSICESCU NR.14, Timişoara, jud.Timis

Telefon/fax: 0256/218777

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14                                                

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 3594/20.09.2019

 

                                                     LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR BRUTE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN UNITATE LA DATA DE 30.09.2019

 

Nr.
crt

   

 Funcţia

 

 Grad Didactic

 Vech. învăţământ

 Normă
de bază

 Normă
PCO

 Sal.
 grilă

 Sal. Tarifar
 normat

 Ind.
 Cond

   

 Vech.
 muncă

 CFP

 Total
 PCO

 Total
 drepturi
salariale

 Indemniz
 de
hrană

1

   

Profesor

 

Grad I

peste 25

1

0

6693

6693

0

   

0

0

0

9549

347

2

   

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

6442

6442

0

   

0

0

0

9133

347

3

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

5246

5246

0

   

0

0

0

6550

347

4

   

Institutor

 

Grad I

peste 25

1

0

4558

4558

0

   

0

0

0

5736

347

5

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

5246

5246

0

   

0

0

0

6550

347

6

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5653

5653

0

   

0

0

0

7037

347

7

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5653

5653

0

   

0

0

0

7037

347

8

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

5246

5246

0

   

0

0

0

6550

347

9

   

Învăţător

 

Grad I

peste 25

1

0

4914

4914

0

   

0

0

0

7474

347

10

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=15 si <20

1

0

4281

4281

0

   

0

0

0

5384

347

11

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5970

5970

0

   

0

0

0

8975

347

12

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5653

5653

0

   

0

0

0

7037

347

13

   

Învăţător

 

Grad I

peste 25

1

0

4914

4914

0

   

0

0

0

6198

347

14

   

Învăţător

 

Definitiv

peste 25

1

0

4159

4159

0

   

0

0

0

5242

347

15

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=10 si <15

1

0

4352

4352

0

   

0

0

0

5472

347

16

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

6160

6160

0

   

0

0

0

7686

347

17

   

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5970

5970

0

   

0

0

0

8975

347

18

   

Profesor

 

Definitiv

>=1 si <5

0,56

0,11

3699

2159

0

   

0

0

0

2899

194

 

   

Profesor

 

Definitiv

>=1 si <5

0

0,06

3501

0

0

   

0

0

0

175

0

19

   

Profesor

 

Grad I

peste 25

1

0

5784

5784

0

   

0

0

0

8663

347

20

   

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,5

0

5061

2623

0

   

0

0

0

3510

173

 

   

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,5

0,17

5061

2623

0

   

0

0

0

3836

173

21

   

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,58

0

5090

3042

0

   

0

0

0

3996

201

22

   

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

5246

5246

0

   

0

0

0

6081

347

23

   

Profesor

 

Definitiv

peste 25

1

0,11

4735

4735

0

   

0

0

0

5955

347

24

   

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

0,67

0

4779

3274

0

   

0

0

0

3812

232

25

   

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

0,22

0

3849

908

0

   

0

0

0

1416

76

 

   

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

0,78

0

4046

3216

0

   

0

0

0

3780

270

26

   

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,83

0

5183

4354

0

   

0

0

0

5516

288

27

   

Profesor

 

Grad I

peste 25

1

0

5653

5653

0

   

0

0

0

7037

347

28

   

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

0,17

0

4616

831

0

   

0

0

0

968

59

 

   

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

0

0,17

4560

0

0

   

0

0

0

742

0

29

   

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,67

0

3794

2620

0

   

0

0

0

3090

232

 

   

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,33

0

3674

1290

0

   

0

0

0

1521

114

30

   

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

1

0

3709

3709

0

   

0

0

0

4698

347

31

   

Profesor

 

Grad I

peste 25

0,89

0

5937

5313

0

   

0

0

0

8065

309

 

   

Profesor

 

Grad I

peste 25

0,11

0

5702

657

0

   

0

0

0

910

38

32

   

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

1

0

4541

4541

0

   

0

0

0

5698

347

33

   

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

0,67

0

4007

2763

0

   

0

0

0

3248

232

34

   

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,67

0

3643

2513

0

   

0

0

0

3285

232

 

   

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,33

0

3532

1238

0

   

0

0

0

1465

114

35

   

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

0,33

0

4289

1499

0

   

0

0

0

1750

114

 

   

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

0,11

0

4206

500

0

   

0

0

0

584

38

36

   

Profesor

 

Grad II

>=15 si <20

1

0

4281

4281

0

   

0

0

0

5384

347

37

   

Profesor

 

Grad I

peste 25

1

0

5784

5784

0

   

0

0

0

6673

347

38

   

Profesor

 

Definitiv

>=20 si <25

0,59

0

4177

2559

0

   

0

0

0

3558

205

39

   

Profesor

 

Grad I

peste 25

0,89

0

5609

5032

0

   

0

0

0

6321

309

40

   

Adm
 financiar
 grad I

 

 

 

1

0

5435

5435

0

   

0

389

0

6171

347

41

   

Secretar

 

 

 

1

0

5493

5493

0

   

0

0

0

7213

347

24

   

Laborant debutant

 

 

 

0,75

0

2767

2160

0

   

0

0

0

2420

260

 

   

Profesor

 

Definitiv

>=1 si <5

0

0,5

3369

0

0

   

0

0

0

1624

0

43

   

Îngrijitor I

 

 

 

1

0

2721

319

0

   

169

0

0

3068

347

44

   

Îngrijitor I

 

 

 

1

0

2721

319

0

   

169

0

0

3068

347

45

   

Îngrijitor I

 

 

 

1

0

2721

2018

0

   

169

0

0

3068

347

46

   

Muncitor II

 

 

 

1

0

2994

560

0

   

213

0

0

3341

347

47

   

Administrator patrimoniu grad I

 

 

 

1

0

4516

4516

0

   

0

0

0

4863

347

48

   

Profesor

 

Definitiv

>=10 si <15

0,33

0

3705

1302

0

   

0

0

0

1534

114

49

   

Profesor

 

Debutant

Până la 1 an

0,77

0

3267

2561

0

   

0

0

0

3064

267

 

   

Profesor

 

Debutant

Până la 1 an

0,06

0

3085

200

0

   

0

0

0

239

21

50

   

Profesor

 

Fără pregătire

Până la 1 an

0,22

0

3003

740

0

   

0

0

0

880

76

51

   

Profesor

 

Debutant

Până la 1 an

0,33

0

3697

1298

0

   

0

0

0

1530

114

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

TOTAL POSTURI 45,98

 

In  anul 2019  se acorda indemnizatie de hrana in valoare de 347 lei,  si  vouchere de vacanta  in valoare de  1450 brut/persoana .

                       

 

DIRECTOR,

   

CONTABIL SEF,

     

SECRETAR SEF,

   

 

PROF.SIRBU SORINA ANA

   

EC.BABAET CRISTINA

   

EC.IOVANESCU GABRIELA LIGIANA

 

 

 

     FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI SCOLAR 2019-2020 VA AVEA LOC IN DATA DE 09.09.2019, ORA 9.00, PENTRU CLASELE PREGATITOARE-IV SI VIII SI LA ORA 11.00, PENTRU CLASELE V-VII.

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

  

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.2565 din 28.06.2019

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 26.07.2019, începând cu ora 9,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de INGRIJITOR I studii Medii, pe perioadă nedeterminată

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de ingrijitor-studii medii;
 • experienţă in domeniu-nu se solicita;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iulie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iulie 2019, ora 09.00 -11.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 13.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

Tematica si bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de ingrijitor 

 1. Tematica:
 2. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ;
 3. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 4. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia ;
 5. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 6. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
 7. Noţiuni privind securitatea unităţii de invatamant .

 

 1. Bibliografia:
 2. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
 3. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III);

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

INGRINJITOR

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

 

 • NUMELE ŞI PRENUMELE:
 • STUDII :
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT-INGRIJITOR I M
 • NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal
 • VECHIME:
 • Poziţia :

Relaţii de subordonare :

 • directorii unităţii şcolare
 • administrator financiar
 • administratorul de patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii Consiliului de administraţie

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă
 • personalul de îngrijire
 • colectivele de elevi
 • Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

Subsemnatul,  .........................................., posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub ............................în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Obiectiv general :

 • asigurarea pazei instituţiei de învăţământ şi a sălii de sport, a terenurilor şi a parcului şcolii

 

Obiectiv  specific :

 • supravegherea patrimoniului din sălile de clasă, cabinete  şi laboratoare şi din sala de sport;
 • după sfârşitul programului zilnic al şcolii să permită accesului numai persoanelor care sunt îndreptăţite şi au activităţi cu cadrele didactice;
 • verificarea închiderii ferestrelor şi uşilor la intrarea în tură;
 • degajarea căilor de acces în perioada iernii;

 

PROGRAMUL ZILNIC:

-O saptamana: 7.00 -15.00

-O saptamana: 13.00-21.00

 

Responsabilităţi  zilnice atât în şcoală, cât şi la sala de sport:

 

 • verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere;
 • verificarea închiderii tuturor  ferestrelor şi a uşilor la intrarea în serviciu;
 • întocmirea zilnică a procesului verbal în care să înscrie faptele deosebite care s-au întâmplat în timpul serviciului;
 • semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  etc. şi identificarea vinovaţilor .
 • obligaţia  de a nu permite accesul persoanelor străine în şcoală sub nici un motiv( mass - media, poliţie);
 • degajarea căilor de acces în caz de înzăpezire;
 • sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul de activitate;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
 • obligaţia de a-şi face toate analizele şi de a nu se prezenta la serviciu în stare de ebrietate;
 • acordarea ajutorului pentru transportul bunurilor în caz de incendiu / cutremur/ când situaţia o impune;
 • în caz de efracţie, conservarea locului faptei şi anunţatea Poliţiei şi a administratorului/ directorului .
 •  în caz de incendiu să încerce să-l  localizeze şi să-l stingă;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate  a Normelor de Protectia Muncii şi  a normelor PSI.

 

                          DIRECTOR ,                                       Am luat la cunoştinţă şi am primit un     

            Prof. SIRBU SORINA ANA                             exemplar din fişa postului

 

                               Data,                                                    Semnătura______________________

                      

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.1306 din 09.04.2019 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 10.05.2019, începând cu ora 9,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 1 S, pe perioadă nedeterminată

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer / subinginer, economist;
 • experienţă de minim 3 ani în domeniul specializării de pe diplomă;
 • orice curs de perfectionare in domeniu reprezinta un avantaj;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 mai 2019, ora 09.00 -11.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 13.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 

1- Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 2011 Titlul II, Cap.VIII, Sectiunea a 2-a, 

 2- Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, 

3- HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

4- Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,

5 - standardul 2-Atributii, functii, sarcini din OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 

6-   OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor pentru organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,

7- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, modificată și completată,

8- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor

9- Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 

10- LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din

învăţământul de stat, 

11- Ordin nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013 privind regimul manualelor şcolare în învătământul preuniversitar,

12- Ordin nr. 4385/2012 privind aprobarea componenţei pachetelor de rechizite şcolare ce se acordă elevilor şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE: 

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

DE  ADMINISTRATOR FINANCIAR DE PATRIMONIU

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

Numele şi prenumele: ……………………………………….

Specialitatea: ……………………….

Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Decizia de numire: ……………………………………..

Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU  CU STUDII SUPERIOARE

Cerinţe:

 • Studii: SUPERIOARE
 • studii specifice postului: CURSURI DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIU
 • vechime: MINIM 3 ANI ÎN DOMENIU

Relaţii profesionale:

 • ierarhice de subordonare: director, director adjunct;
 • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
 • de reprezentare a unităţii şcolare.
 1. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
 2. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
  2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
  a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
  b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
  c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
  d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
  e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
  f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
  g) Prin personalul propriu, participă la înlăturarea comportamentului neadecvat al elevilor, informează conducerea şcolii sau profesorul de serviciu dacă sunt elevi care fumează în grupurile sanitare, pe culoarele şcolii sau în alte spaţii, precum şi alte abateri de la disciplina şcolii;
  h) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
  i) asigură baza materială pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale precum şi a altor activităţi la nivelul unităţii şcolare;
  j) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier, recuperarea pagubelor provocate de elevi;
b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă şi laboratoare.
c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare.
d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
a) Răspunde de inventarul unităţii;
b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ
a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara unităţii şcolare, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.

2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
c) Colaborează cu profesorii diriginţi şi profesorul de serviciu pentru recuperarea pagubelor provocate de elevi ( întrerupătoare, geamuri, table, uşi, mobilier, etc).

 1. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
  3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
  3.2. Promovarea unui compartiment asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.
  3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.
 2. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
  4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
  4.2. Participă la stagii de formare / cursuri de perfecţionare, etc.
  4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare continuă / perfecţionare.
 3. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
  5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
  5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
  5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
  5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
  5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.
 4. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

Director,                                                                                                Am luat la cunostinta,

__________________________________                                                   ____________________________

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

 

 

05.04.2019

In urma sustinerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator de patrimoniu, 1 norma, pe perioada nedeterminata, niciun candidat nu a obtinut punctajul minim de promovare de 50 puncte.

 

Director,

Prof.Sirbu Sorina Ana 

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA

                           

 

Nr. 1100 din 29.03.2019

                               

 

     

LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR BRUTE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN UNITATE LA DATA DE 31.03.2019

 

 

                                      uncţia

 Funcţia de conducere

 Grad Didactic

 Vech. învăţământ

 Normă de bază

 Normă PCO

 Sal. grilă

 Sal. tarifar normat

 Gradaţie merit

 Dirigenţie

 Vech. muncă

 Sal. bază

 CFP

 Total PCO

 Total drepturi salariale

 Indemnizație de hrană

 Diferenta 1/4

 

Profesor

Director (şcoală sau liceu)

Grad I

>=20 si <25

1

0

6693

6693

1597

0

0

8290

0

0

8842

347

3

 

Profesor

Director adjunct (şcoală sau liceu)

Grad I

>=20 si <25

1

0

6442

6442

1036

0

0

7478

0

0

8089

347

22

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

5246

5246

0

427

0

5673

0

0

6550

347

370

 

Institutor

 

Grad I

peste 25

1

0

4558

4558

0

371

0

4929

0

0

5736

347

334

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Definitiv

>=5 si <10

0

0

3751

3751

0

282

0

4033

0

0

4751

347

327

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

5246

5246

0

427

0

5673

0

0

6550

347

370

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5653

5653

0

466

0

6119

0

0

7037

347

406

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=15 si <20

1

0

5021

5021

0

414

0

5435

0

0

6297

347

282

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5653

5653

0

466

0

6119

0

0

7037

347

406

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

>=20 si <25

1

0

5246

5246

0

427

0

5673

0

0

6550

347

370

 

Învăţător

 

Grad I

peste 25

1

0

4914

4914

1054

527

0

6495

0

0

7474

347

177

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=15 si <20

0

0

4281

4281

0

0

0

4281

0

0

5020

347

363

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5970

5970

1267

634

0

7871

0

0

8975

347

301

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5653

5653

0

466

0

6119

0

0

7037

347

406

 

Învăţător

 

Grad I

peste 25

1

0

4914

4914

0

421

0

5335

0

0

6198

347

177

 

Învăţător

 

Definitiv

peste 25

1

0

4159

4159

0

325

0

4484

0

0

5242

347

373

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad II

>=10 si <15

1

0

4237

4237

0

329

0

4566

0

0

5334

347

358

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

6160

6160

0

533

0

6693

0

0

7686

347

238

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

0

0,22

5922

0

0

0

0

0

0

1125

1125

0

0

 

Profesor pentru învățământ primar

 

Grad I

peste 25

1

0

5970

5970

1267

634

0

7871

0

0

8975

347

301

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

0

1

6160

6160

0

0

0

6160

0

6160

12667

347

238

 

Profesor

 

Definitiv

>=1 si <5

0,89

0,01

3815

3430

0

0

0

3430

0

58

4109

309

314

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

1

0

5784

5784

0

481

0

6265

0

0

7202

347

363

 

Profesor

 

Grad I

>=10 si <15

0,5

0,01

4420

2284

0

0

0

2284

0

69

2740

173

148

 

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,5

0

5061

2623

0

427

0

3050

0

0

3510

173

185

 

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,5

0,17

5061

2623

0

0

0

2623

0

717

3757

173

185

 

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

0,58

0,01

4750

2835

0

396

0

3231

0

74

3810

201

190

 

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,5

0

5061

2623

0

0

0

2623

0

0

3040

173

185

 

Profesor

 

Definitiv

peste 25

1

0

4735

4735

0

0

0

4735

0

0

5524

347

313

 

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

0,45

0,05

3930

1856

0

0

0

1856

0

188

2370

156

159

 

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

0,67

0

4779

3274

0

0

0

3274

0

0

3812

232

219

 

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

0,22

0,06

3849

908

0

317

0

1225

0

188

1604

76

78

 

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

0,78

0,22

4046

3216

0

0

0

3216

0

750

4530

270

275

 

Profesor

 

Grad I

>=20 si <25

0,84

0,01

5186

4406

0

427

0

4833

0

80

5656

291

310

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

1

0,11

5653

5653

0

466

0

6119

0

515

7552

347

406

 

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

0,17

0

4616

831

0

0

0

831

0

0

968

59

56

 

Profesor

 

Grad I

>=15 si <20

0

0,16

4560

0

0

0

0

0

0

668

668

0

0

 

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,56

0

3756

2190

0

0

0

2190

0

0

2583

194

198

 

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,44

0

3713

1721

0

0

0

1721

0

0

2031

153

155

 

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

1

0,01

3709

3709

0

277

0

3986

0

56

4754

347

340

 

Profesor

 

Definitiv

>=1 si <5

0

0,22

3239

0

0

0

0

0

0

787

787

0

0

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

1

0

5970

5970

1267

634

0

7871

0

0

8975

347

301

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

0

0,34

5669

0

0

0

0

0

0

1634

1634

0

0

 

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

0,5

0

4353

2271

0

0

0

2271

0

0

2652

173

189

 

Profesor

 

Grad II

>=10 si <15

0,67

0,01

4007

2763

0

0

0

2763

0

63

3311

232

236

 

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,78

0,01

3679

2926

0

282

0

3208

0

57

3830

270

255

 

Profesor

 

Definitiv

>=5 si <10

0,22

0

3496

825

0

0

0

825

0

0

976

76

72

 

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

0,17

0

4228

772

0

0

0

772

0

0

902

59

64

 

Profesor

 

Grad II

>=20 si <25

0,5

0

4353

2271

0

0

0

2271

0

0

2652

173

189

 

Profesor

 

Grad II

>=15 si <20

1

0,19

4281

4281

0

331

0

4612

0

681

6065

347

363

 

Profesor

 

Debutant

>=1 si <5

0

0,38

3069

0

0

0

0

0

0

863

863

0

0

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

0

0

5784

5784

0

481

0

6265

0

0

7202

347

363

 

Profesor

 

Definitiv

>=15 si <20

0

0

4058

2489

0

0

0

2489

0

0

2920

205

230

 

Profesor

 

Debutant

Până la 1 an

0,34

0,01

3802

1373

0

0

0

1373

0

61

1677

118

121

 

Profesor

 

Grad I

peste 25

0,89

0,02

5609

5032

0

466

0

5498

0

86

6407

309

362

 

Administrator financiar grad I

Contabil-şef (administrator financiar)

 

 

1

0

5435

5435

0

0

0

5435

389

0

6171

347

19

 

Laborant debutant

 

 

 

0

0

2767

2160

0

0

0

2160

0

0

2420

260

339

 

Secretar instituţie unitate de învăţământ I

Secretar-şef

 

 

1

0

4853

4853

1373

0

0

0

0

0

7213

347

0

 

Laborant debutant

 

 

 

0,75

0

2767

2160

0

0

0

2160

0

0

2420

260

339

 

Profesor

 

Definitiv

>=1 si <5

0

0,34

3369

0

0

0

0

0

0

896

896

0

0

 

Îngrijitor I

 

 

 

1

0

2721

319

0

0

169

0

0

0

3068

347

319

 

Paznic I

 

 

 

1

0

2721

319

0

0

169

0

0

0

3068

347

319

 

Îngrijitor I

 

 

 

1

0

2721

2018

0

0

169

0

0

0

3068

347

319

 

Muncitor II

 

 

 

1

0

2994

560

0

0

213

0

0

0

3341

347

560

 

 

 

 

 

 

3,56

294278

215209

8861

12134

720

2E+05

389

15776

295910

16219

14860

 

TOTAL POSTURI 46,98

 

In  anul 2019  se acorda indemnizatie de hrana in valoare de 347 lei,  si  vouchere de vacanta  in valoare de  1450 brut/persoana. .

 

 

                                     

 

 

DIRECTOR,

   

CONTABIL SEF,

     

SECRETAR SEF,

               

 

 

PROF.SIRBU SORINA ANA

   

EC.BABAET CRISTINA

   

EC.IOVANESCU GABRIELA LIGIANA

           

 

                                                                                                       

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 862 din 13.03.2019

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 05.04.2019, începând cu ora 9,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 1 S, pe perioadă nedeterminată

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţii specifice:      

studii şi experienţă:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer / subinginer, economist, conform art.250 alin.(l) din Legea nr.1 a Educatiei Nationale;
 • experienţă de minim 3 ani în domeniul specializării de pe diplomă;
 • orice curs de perfectionare in domeniu reprezinta un avantaj;

aptitudini şi abilităţi:

 • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
 • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
 • abilităţi de îndrumare şi control.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2019, ora 09.00 -11.00: proba scrisă;
 • proba interviu la sediul școlii, ora 13.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 

1- Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 2011 Titlul II, Cap.VIII, Sectiunea a 2-a, 

 

 2- Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, 

3- HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

4- Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,

5 - standardul 2-Atributii, functii, sarcini din OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 

 

6-   OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor pentru organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,

 

7- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, modificată și completată,

 

8- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor

9- Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 

10- LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din

învăţământul de stat, 

11- Ordin nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013 privind regimul manualelor şcolare în învătământul preuniversitar,

 

12- Ordin nr. 4385/2012 privind aprobarea componenţei pachetelor de rechizite şcolare ce se acordă elevilor şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

 

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

 

FIŞA CADRU

A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

DE  ADMINISTRATOR FINANCIAR DE PATRIMONIU

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

Numele şi prenumele: ……………………………………….

Specialitatea: ……………………….

Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Decizia de numire: ……………………………………..

Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU  CU STUDII SUPERIOARE

Cerinţe:

 • Studii: SUPERIOARE
 • studii specifice postului: CURSURI DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIU
 • vechime: MINIM 3 ANI ÎN DOMENIU

Relaţii profesionale:

 • ierarhice de subordonare: director, director adjunct;
 • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
 • de reprezentare a unităţii şcolare.
 1. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
 2. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
  2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
  a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
  b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
  c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
  d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
  e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
  f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
  g) Prin personalul propriu, participă la înlăturarea comportamentului neadecvat al elevilor, informează conducerea şcolii sau profesorul de serviciu dacă sunt elevi care fumează în grupurile sanitare, pe culoarele şcolii sau în alte spaţii, precum şi alte abateri de la disciplina şcolii;
  h) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
  i) asigură baza materială pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale precum şi a altor activităţi la nivelul unităţii şcolare;
  j) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier, recuperarea pagubelor provocate de elevi;
b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă şi laboratoare.
c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare.
d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
a) Răspunde de inventarul unităţii;
b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ
a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara unităţii şcolare, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.

2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
c) Colaborează cu profesorii diriginţi şi profesorul de serviciu pentru recuperarea pagubelor provocate de elevi ( întrerupătoare, geamuri, table, uşi, mobilier, etc).

 1. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
  3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
  3.2. Promovarea unui compartiment asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.
  3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.
 2. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
  4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
  4.2. Participă la stagii de formare / cursuri de perfecţionare, etc.
  4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare continuă / perfecţionare.
 3. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
  5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
  5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
  5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
  5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
  5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.
 4. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

Director,                                                                                                Am luat la cunostinta,

__________________________________                                                   ____________________________

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                                                    

STR.MUSICESCU NR.14                                                           

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR     4975   DIN 15.10.2018

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 09.11.2018, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de LABORANT ,0,75 norma, pe perioadă  determinată

 

       Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 250 lit.c din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale,cu modificările şi completările ulterioare(studii in domeniu informatic,tehnic,chimie,fizica,biologie,medii sau superioare).

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 • Absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a liceului , în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet.

 

 • Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:
 • 11.2018,ora 11   : proba scrisa     
 • 11.2018,ora 14  : interviu
 • Dosarele de concurs se vor depune in perioada 29.10-05.11.2018, ora 12 la secretariatul unității.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

 • Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

 • În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

 • Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

 

Bibliografie:

 • Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale
 • Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor

chimice modificat cu Legea nr.263/2005

 • Norme N.T.S. / P.S.I. - Legea 90/1996 republicată în MO 47/29.01.2001
 • Programa şcolară pentru activitatea de laborator

 

 

 

                                    

                                                 DIRECTOR,

                                      PROF.SIRBU SORINA ANA

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA

                           

Nr.4298 din 28.09.2018

                               
     

LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR BRUTE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN UNITATE LA DATA DE 30.09.2018

Nr
crt

 Funcţia

 Grad didactic

 Vech.
 învăţământ

 Funcţia
 de conducere

 Normă
 de bază

 Normă plata
 cu ora

 Normă
cumul

 Sal. grilă

 Sal. tarifar
normat

 Indemn
 cond.

 Gradaţie
merit

 Dirigenţie

 Stabilitate

 Vech.
 muncă

 Sal. Bază
 realizat

 CFP

 PCO

 Venit
 brut

 

1

Profesor

Grad I

20-25

Director
(şcoală)

1

0

0

1814

1814

526

1597

0

0

699

8287

0

0

8287

 

2

Profesor

Grad I

20-25

Director adjunct
 (şcoală)

1

0

0

1721

1721

258

1036

0

0

468

6420

0

0

7967

 

3

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

20-25

 

1

0

0

1721

1721

0

0

427

0

473

5303

0

0

5303

 

4

Institutor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1546

1546

0

0

278

0

319

3446

0

0

4595

 

5

Profesor pentru învățământ primar

Definitiv

5-10

 

1

0

0

1160

1160

0

0

282

0

128

3706

0

0

3706

 

6

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

15-20

 

1

0

0

1721

1721

0

0

414

0

379

5153

0

0

5153

 

7

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

0

5713

 

8

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

0

5713

 

9

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

20-25

 

1

0

0

1721

1721

0

0

320

0

355

3977

0

0

5303

 

10

Învăţător

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1717

1717

0

1054

527

0

590

6318

0

0

6318

 

11

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2095

2095

0

1267

634

0

720

7570

0

0

7570

 

12

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

0

5713

 

13

Învăţător

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1717

1717

0

0

421

0

472

5158

0

0

5158

 

14

Învăţător

Definitiv

Peste 25

 

1

0

0

1363

1363

0

0

325

0

375

4111

0

0

4111

 

15

Profesor pentru învățământ primar

Grad II

10-15

 

1

0

0

1387

1387

0

0

329

0

305

4208

0

0

4208

 

16

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2200

2200

0

0

533

0

605

6455

0

987

7442

 

17

Profesor pentru învățământ primar

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2095

2095

0

1267

634

0

720

7570

0

0

7570

 

18

Profesor

Definitiv

1-5

 

0,89

0,01

0

1148

1022

0

0

0

0

51

2883

0

34

291

 

19

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1991

1991

0

0

481

0

548

5902

0

0

5902

 

20

Profesor

Grad I

10-15

 

0,5

0,01

0

1617

809

0

0

0

0

121

2136

0

45

2181

 

21

Profesor

Grad I

20-25

 

0,5

0

0

1721

861

0

0

427

0

473

5303

0

0

5303

 

22

Profesor

Grad I

15-20

 

0,58

0,01

0

1682

976

0

0

396

0

229

3041

0

48

3089

 

23

Profesor

Grad I

20-25

 

1

0

0

1721

861

0

0

0

0

215

2438

0

0

5303

 

24

Profesor

Definitiv

Peste 25

 

1

0

0

1599

1599

0

0

0

0

400

4422

0

0

4422

 

25

Profesor

Grad II

10-15

 

0,45

0,05

0

1387

624

0

0

0

0

94

1697

0

39

1736

 

26

Profesor

Grad I

15-20

 

0,67

0

0

1682

1127

0

0

0

0

225

3055

0

0

3055

 

27

Profesor

Grad II

10-15

 

1

0,06

0

1387

305

0

0

317

0

212

4088

0

157

4245

 

28

Profesor

Definitiv

1-5

 

0

0,34

0

1148

0

0

0

0

0

0

0

0

842

842

 

29

Profesor

Grad I

20-25

 

0,84

0,01

0

1721

1446

0

0

427

0

405

4523

0

51

4574

 

30

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0,11

0

1896

1896

0

0

466

0

522

5713

0

437

6150

 

31

Profesor

Grad I

15-20

 

0,17

0

0

1682

286

0

0

0

0

57

775

0

0

775

 

32

Profesor

Definitiv

5-10

 

1

0

0

1160

650

0

0

0

0

116

3558

0

0

3558

 

33

Profesor

Definitiv

1-5

 

1

0,01

0

1148

1148

0

0

264

0

63

3503

0

34

3537

 

34

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

2095

2095

0

1267

634

0

720

7570

0

1417

8987

 

35

Profesor

Grad II

20-25

 

0,5

0

0

1472

736

0

0

0

0

157

1770

0

0

2082

 

36

Profesor

Grad II

10-15

 

0,67

0,01

0

1387

929

0

0

0

0

139

2527

0

39

2566

 

37

Profesor

Definitiv

5-10

 

0,78

0,01

0

1160

905

0

0

282

0

128

3706

0

36

3742

 

38

Profesor

Grad II

20-25

 

0,17

0

0

1472

250

0

0

0

0

247

2790

0

0

2790

 

39

Profesor

Grad II

15-20

 

1

0,19

0

1415

1415

0

0

248

0

234

3187

0

571

4820

 

40

Profesor

Grad I

Peste 25

 

1

0

0

1991

1991

0

0

481

0

548

5902

0

0

5902

 

41

Profesor

Definitiv

15-20

 

0,59

0,01

0

1334

787

0

0

0

0

197

2259

0

40

2299

 

42

Profesor

Debutant

Pana la 1 an

 

0,34

0,01

0

1139

387

0

0

0

0

97

1252

0

38

1290

 

43

Profesor

Grad I

Peste 25

 

0,89

0,02

0

1896

1687

0

0

466

0

469

5136

0

55

5191

 

44

Profesor

Definitiv

15-0

 

0,33

0

0

1334

440

0

0

0

0

110

1263

0

0

1263

 

45

Administrator
financiar grad I

 

 Gradatie 4

Contabil-şef

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

 

2709

193

0

2902

 

46

Laborant
 debutant

 

 1

 

0,75

0

0

1780

0

0

0

0

26

1780

0

0

0

1780

 

47

Secretar instituţie
de învăţ.I

 

 5

Secretar-şef

1

0

0

1677

1677

0

1373

0

0

0

5493

0

0

6866

 

48

Administrator
 patrimoniu
 treapta I

 

 5

 

1

0

0

3082

3082

0

0

0

417

330

3499

0

0

3499

 

49

Îngrijitor I

 

 5

 

1

0

0

2401

2401

0

0

0

0

169

0

0

0

2402

 

50

Paznic I

 

 5

 

1

0

0

2401

2401

0

0

0

0

169

0

0

0

2402

 

51

Îngrijitor I

 

 5

 

1

0

0

2401

2401

0

0

0

0

169

0

0

0

2402

 

52

Muncitor II

 

 5

 

1

0

0

2434

2434

0

0

0

0

213

0

0

0

2434

 

                                                                       

 

 

TOTAL POSTURI 45,48

 

In anul 2018 nu se acorda indemnizatie de hrana,vouchere de vacanta  s-au acorda t in valoare de  1450 brut/persoana .

 
                                     
 

DIRECTOR,

   

CONTABIL SEF,

     

SECRETAR SEF,

               
 

PROF.SIRBU SORINA ANA

   

EC.BABAET CRISTINA

   

EC.IOVANESCU GABRIELA LIGIANA

           

 

 

 DESCHIDEREA FESTIVA A ANULUI SCOLAR 2018-2019 VA AVEA LOC IN DATA DE 10.09.2018, ORA 09.00, IN CURTEA SCOLII, PENTRU CLASELR P-IV, VIII SI LA ORA 11.00 PENREU CLASELE V-VII.

                                         DIRECTOR,

                                 PROF.SIRBU SORINA ANA

  

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR 329  din 02.02.2018

 

                ANUNT REFERITOR LA ACORDAREA BURSELOR  INCEPAND CU SEMESTRUL II AN SCOLAR 2017-2018

     Avand in vedere revizuirea burselor  pe semestrul II an scolar 2017-2018.

       Toti  elevii care au beneficiat in semestrul I de burse de studiu vor aduce la secretariat adeverinte de  venit lunar mediu net pe lunile noiembrie si decembrie  2017-1450,ianuarie- 1900 (cel mult egal cu salariul minim brut pe economie)

 

    Toti  elevii care au beneficiat in semestrul I de burse de ajutor social litera ,,c,, vor aduce la secretariat adeverinte de  venit cu un  venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni(ianuarie 2017-ianuarie 2018,inclusive) mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( 1075 x 50%= 537  lei);

 1. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, în zonele montane.

 

 

    In perioada 13-24.02.2018  in tre orele 12-14 sustinatorii legali ai elevilor care se incadreaza la criteriile de acordare a burselor de studiu,si sociale vor depune adeverinte cu venitul mediu net, la secretariatul unitatii.

    

             

Presedinte comisie de acordare a burselor,

PROF.TODOR MARIA

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.  3466  DIN 03.10.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 16.11.2017, începând cu ora 10,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil sef) ,0,5 norma, pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 5 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC.

 

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 16.11.2017, ora 10,00.             

- proba de interviu se va desfasura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune in perioada 01-07.11. 2017,  ora

14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;
 3. Legea bugetului de stat pe 2017;
 4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2017;
 5. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 7. OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;
 8. OMECTS nr. 5079/2016 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de invatamant preuniversitar;
 9. Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;
 10. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;
 11. Legea 22/1969- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;
 12. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;
 14. Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 republivata pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 17. Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 18. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;
 19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 20. OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 21. Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
 22. Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
 23. Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

,

 

 

Nr.3348 din 29.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA

LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR BRUTE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN UNITATE LA DATA DE 30.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie personal – didactic 38,25 POSTURI                                       In anul 2017 nu se acorda vouchere de vacanta si indemnizatie de hrana

 

 

Nr. crt.

Funcţia
Studii
Grad Didactic
Vech. învăţământ
Gradaţie

Normă calcul
Normă de bază
Normă PCO

Normă did. PCO

Sal. bază
Sal. bază tarifar normat

%/Învăţământ spec.
%/Gradaţie merit
%/Dirigenţie
%/Stabilitate

Salariu

Total PCO

SALAR BRUT

 

 (Director şcoală sau liceu) S

 

72

4.460

 

 

5.525

5525

 

Grad I

 

 

4.460

25%

1065

 

 

 

Peste 25 ani

1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

,

 (Director adjunct şcoală sau liceu) S

 

72

4.280

 

 

5.311

5.311

 

Grad I

 

 

4.280

25%

1031

 

 

 

15-20 ani

1

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

2.848

 

 

3.093

3.093

 

Grad I

 

 

2.848

 

 

 

 

 

10-15 ani

4

2

 

 

10%

245

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

1

 

 

10%

285

 

3.535

 

Grad I

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutor SSD

 

80

2.816

 

 

3.063

3.063

 

Grad I

 

 

2.816

 

 

 

 

 

Peste 25 ani

1

 

 

10%

247

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

3.159

 

 

3.435

 

 

Grad I

 

 

3.159

 

 

 

 

 

15-20 ani

1

 

 

10%

276

 

3.435

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

3.497

 

 

3.807

 

 

Grad I

 

 

3.497

 

 

 

0

 

Peste 25 ani

1

 

 

10%

310

 

3.807

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţător M

 

80

3.157

 

 

4.210

 

 

Grad I

 

 

3.157

25%

702

 

0

 

Peste 25 ani

1

 

 

10%

351

 

4.210

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

2.612

 

 

2.612

 

 

Grad II

 

 

2.612

 

 

 

0

 

15-20

1

 

 

 

 

 

2.612

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

3.497

 

 

3.807

 

 

Grad I

 

 

3.497

 

 

 

0

 

Peste 25 ani

6

 

 

10%

310

 

3.807

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţător M

 

80

3.157

 

 

3.438

 

 

Grad I

 

 

3.157

 

 

 

0

 

Peste  25 ani

2

 

 

10%

281

 

3.438

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru învățământ primar S

 

80

2.234

 

 

0

 

 

Debutant

 

80,0000

 

 

 

 

2.234

 

Până la 1 an

1

 

 

10%

 

 

2.234

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.756

 

 

1.543

 

 

Definitiv

 

9,0000

1.543

 

 

 

345

 

20-25 ani

0,56

 

 

 

 

 

1.888

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.513

 

 

2.724

 

 

Grad II

 

1,0000

2.513

 

 

 

35

 

10-15 ani

1

 

 

10%

211

 

2.759

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.848

 

 

1.424

 

 

Grad I

 

 

1.424

 

 

 

40

 

10-15 ani

0,50

 

 

 

 

 

1.464

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.250

 

 

3.535

 

 

Grad I

 

 

3.250

 

 

 

 

 

15-20

1

 

 

10%

285

 

3.535

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.040

 

 

1.541

549

 

Grad I

 

13,0000

1.277

 

 

 

2.090

 

15-20

         1,14

 

 

10%

264

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.282

 

 

2.282

2.282

 

Definitiv

 

 

2.282

 

 

 

 

 

5-10

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.948

 

 

2.948

2.948

 

Definitiv

 

 

2.948

 

 

 

 

 

Peste 25 ani

1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.045

 

 

1.370

1.370

 

Debutant

 

 

1.370

 

 

 

 

 

Până la 1 an

0,67

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.391

 

 

1.196

1.196

 

Definitiv

 

 

1.196

 

 

 

 

 

10-15

0,50

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.040

 

 

2.189

2.189

 

Grad I

 

 

2.189

 

 

 

 

 

15-20

0,72

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.282

 

 

2.470

634

 

Definitiv

 

20,0000

2.282

 

 

 

3.104

 

5-10

1

 

 

10%

188

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.398

 

 

0

400

 

Definitiv

 

12,0000

 

 

 

 

 

 

1-5

0,17

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.250

 

 

3.015

 

 

Grad I

 

1,0000

2.730

 

 

 

45

 

20-25

0,84

 

 

10%

285

 

3.060

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

3.497

 

 

3.807

 

 

Grad I

 

16,0000

3.497

 

 

 

777

 

Peste 25 ani

4,10

 

 

10%

310

 

4.584

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.953

 

 

502

 

 

Grad I

 

 

502

 

 

 

 

 

10-15

0,17

 

 

 

 

 

502

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor pentru instruire practică S

 

72

2.159

 

 

2.335

 

 

Definitiv

 

1,0000

2.159

 

 

 

30

 

1-5

1

 

 

10%

176

 

2.365

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.776

 

 

1.388

 

 

Grad II

 

 

1.388

 

 

 

 

 

20-25

0,50

 

 

 

 

 

1.388

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.484

 

 

1.242

 

 

Grad II

 

1,0000

1.242

 

 

 

35

 

6-10

0,50

 

 

 

 

 

1.277

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.282

 

 

2.470

2.470

 

Definitiv

 

 

2.282

 

 

 

 

 

5-10

1

 

 

10%

188

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.776

 

 

1.860

1.860

 

Grad II

 

 

1.860

 

 

 

 

 

20-25

0,67

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.612

 

 

2.833

508

 

Grad II

 

14,0000

2.612

 

 

 

3.341

 

15-20

1

 

 

10%

221

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor S

 

72

2.552

 

 

1.506

35

 

Definitiv

 

1,0000

1.506

 

 

 

1.541

 

15-20

0,99

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 3,25 POSTURI

 

 

Nr. crt.

Nume prenume
CNP
Funcţia
Studii
Grad Didactic
Vech. învăţământ
Gradaţie


Fc. de bază
Normă calcul
Normă de bază
Normă PCO
Normă cumul

 

Sal. bază
Sal. bază tarifar normat


%/Gradaţie merit
CFP

Stabilitate

Salariu

Total drepturi salariale

 

Administrator financiar grad I (Contabil-şef (administrator financiar) S

0,50

 

3.610

15%

208

 

2161

 

5

 

 

1.805

10%                         

148

 

 

 

Secretar instituţie unitate de învăţământ I (Secretar-şef) S

1

 

3.235

 

 

 

4430

 

5

 

 

3.235

25%

683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

512

 

 

 

Administrator patrimoniu treapta I M

1

 

2.054

 

 

 

2332

 

5

 

 

2.054

15%                   

278

 

 

 

Laborant debutant M

0,75

 

1.699

 

 

 

1247

 

5

 

 

1.274

 

 

 

 

 

ERSONAL NEDIDACTIC – 4 POSTURI

 

 

 

 

 

 

 

Îngrijitor I M

1

 

1.829

 

 

 

1829

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Îngrijitor I M

1

 

1.921

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1921

 

 

1

 

1.921

 

 

 

 

 

Paznic I M

 

 

 

 

 

 

1921

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Muncitor II M

1

 

1.947

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1947

                       

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

       DIRECTOR,                                                                                                             CONTABIL SEF  ,                                                                                                                        SECRETAR SEF,

PROF.SIRBU SORINA ANA                                                                                     EC.HUS PETRU IOAN                                                                                                             EC.IOVANESCU GABRIELA

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.      2237   DIN         10.08.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 19.09.2017, începând cu ora 10,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil),0,5 norma, pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 10 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC.

-  detine certificat S.E.C

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 19.09.2017, ora 10,00.             

- proba de interviu se va desfasura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune in perioada 1-6.09. 2017,  ora

14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;
 3. Legea bugetului de stat pe 2016;
 4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016;
 5. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;
 7. Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 8. OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 9. OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;
 10. OMECTS nr. 5567/07 oct 2011 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitatea extrașcolară;
 11. Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;
 12. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;
 13. Legea 22/1996- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;
 14. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;
 16. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare;
 17. Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 19. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 20. Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;
 22. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 23. OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 24. Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
 25. Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
 26. Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN

 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR  641  data  27.02.2017

 

 

 

                                                            ANUNT

 

 

      Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara organizeaza  Concurs pentru  ocuparea postului de

Educatie fizica 18 ore/saptamana  cod post S20_4,

Educatie fizica 8 ore/saptamana  cod post S20_5,

 

pe data de 09.03.2017  ,orele 12 pe perioada determinate.

     Concursul se organizeaza conform Metodologiei nr.4959 din 2.09.2013.

     Dosarele se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr.13 Timisoara in perioada  2-3 martie  2017   pana la ora 14.      

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN

LISTA ACTELOR NECESARE

PENTRUINSCRIEREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR

DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA

PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR

 

 • Cerere de inscriere (formular tipizat elaborat la nivelul unitajii de invatamant care
  organizeaza concursul) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se
  vacanteaza;
 • Copii de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru
  absolventii liceului pedagogic);
 • Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice (daca este cazul);

 

 • Copii de pe certificatele de natere si casatorie (pentru solicitantii care §i-au schimbat
  nurnele);
 • Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca
  este cazul);
 • Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
 • Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
 • Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general
  de evidenta a salariatilor;

10)   Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invat&mant
ELIBERAT DE UN CABINET DE MEDICINA MUNCII

 

ANEXA 7 OCTOMBRIE  SEM I AN SCOLAR 2016/2017
                   
Nr.crt. Nume Institutie Scolara Adresa institutie scolara Data Emitere Aviz Expeditie Numar aviz de expeditie Denumire produs lactat livrat Nr portii livrate/ produs lactat NumarDoc Cod Data factura in care este cuprins avizul
3687 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 03.10.2016 SIMAV.725141.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001238 1270 sim521939
3688 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 04.10.2016 SIMAV.725244.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001444 1270 sim521939
3689 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 05.10.2016 SIMAV.725519.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161001993 1270 sim521939
3690 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 06.10.2016 SIMAV.725631.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161002217 1270 sim521939
3691 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 07.10.2016 SIMAV.725919.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 496 161002806 1270 sim521939
3692 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 10.10.2016 SIMAV.726013.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 634 161002979 1270 sim521939
3693 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 11.10.2016 SIMAV.726227.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161003404 1270 sim521939
3694 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 12.10.2016 SIMAV.726432.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161003813 1270 sim521939
3695 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 13.10.2016 SIMAV.726611.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161004168 1270 sim521939
3696 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 14.10.2016 SIMAV.726954.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 499 161004866 1270 sim521939
3697 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 17.10.2016 SIMAV.726983.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 632 161004911 1270 sim521939
3698 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 18.10.2016 SIMAV.727394.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161005748 1270 sim521939
3699 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 19.10.2016 SIMAV.727412.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161005771 1270 sim521939
3700 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 20.10.2016 SIMAV.727594.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161006133 1270 sim521939
3701 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 21.10.2016 SIMAV.727929.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 519 161006815 1270 sim521939
3702 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 24.10.2016 SIMAV.728058.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007059 1270 sim521939
3703 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 25.10.2016 SIMAV.728167.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007409 1270 sim521939
3704 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 26.10.2016 SIMAV.728378.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161007961 1270 sim521939
3705 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 27.10.2016 SIMAV.728551.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 633 161008409 1270 sim521939
3706 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 28.10.2016 SIMAV.731835.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 441 161107831 1270 sim521939
3707 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 31.10.2016 SIMAV.728855.TM LAPTE UHT 200 ML 1.8%,lot1 269 161100059 1270 sim521939
3708 Total           12,353.00     sim521939
                   

 

ANEXA 8 OCTOMBRIE  SEM I AN SCOLAR 2016/2017
                   
Nr.crt. Nume Institutie Scolara Adresa institutie scolara Data Emitere Aviz Expeditie Numar aviz de expeditie Denumire produs lactat livrat Nr portii livrate/ produs lactat NumarDoc Cod Data factura in care este cuprins avizul
519 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 24.10.2016 LIN AVMC.6165273.AR MAR 633 161007267 1270  
520 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 25.10.2016 LIN AVMC.6165406.AR MAR 633 161007811 1270  
521 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 26.10.2016 LIN AVMC.6165539.AR MAR 633 161008296 1270  
522 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 27.10.2016 LIN AVMC.6165641.AR MAR 633 161008755 1270  
523 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 28.10.2016 LIN AVMC.6165839.AR MAR 486 161100004 1270  
524 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA STR.MUZICESCU,NR.14 31.10.2016 LIN AVMC.6165859.AR MAR 269 161100196 1270  
525 Total           3,287.00      
                   
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr.3450 DIN 22.09.2016

 

 

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,

 

Unitatea: ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13

organizează în data de 18.10. 2016, începând cu ora 11,00,

concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil), pe perioadă nedeterminată

 

 

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 10 ani, din care cel puțin 4 ani în instituții bugetare;

- cunoaşterea teoretică a legislaţiei bugetare;

-  cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare;

-  cunoştinţe de operare PC. 

 

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu şi se va organiza la sediul unitatii, astfel:

-proba scrisă: 18 octombrie 2016, ora 11,00.

- proba de interviu se va desfășura conform legii.

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 6 octombrie 2016, în intervalul orar

8-14, la secretariatul unitatii.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   f)adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

     În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-ul Scolii Gimnaziale nr.13 Timisoara.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011, modificată și completată;
 3. Legea bugetului de stat pe 2016;
 4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016;
 5. Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;
 7. Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 8. OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, în anul 2016, precum și alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 9. OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;
 10. OMECTS nr. 5567/07 oct 2011 cu modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitatea extrașcolară;
 11. Legea 15/1994 - Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;
 12. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;
 13. Legea 22/1996- Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr.2230/1969;
 14. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Hotarârea de Guvern nr. 72/2013 modificată și completată privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;
 16. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare;
 17. Ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 19. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1792/2002 modificată și completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 20. Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Nr. 1917/2005 modificată si completată pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu completările şi modificările ulterioare;
 22. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 23. OUG nr. 71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 24. Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 cu modificările și completarile ulterioare, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilorpublice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
 25. Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 modificată și completată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
 26. Ordonanta nr. 81 din 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

 

 

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

GIMNAZIALǍ NR.13
STR.MUSICESCU NR.14
TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777
NR  2606 DIN  04.08.2016
 
A N U N Ţ
EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA
SCOALA GIMNAZIALA NR.13 TIMISOARA organizeaza examen pentru trecerea de la treapta profesionala MUNCITOR IIIG la treapta profesionala MUNCITOR IIG:
 
                                       

      Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute  de Hotararea 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

 
         Concursul  de promovare se va organiza conform calendarului următor , la sediul unitatii din str.G.Musicescu nr.14:
·               29.08.2016,ora 11   : -prezentarea unei lucrari-referat ;
·                29.08.2016,ora 13   : -interviu si proba practica
 
Dosarul de examen:
a)  cerere de înscriere la concursul de promovare in treapta profesionala adresată conducătorului;
b)  referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior;
 
Bibliografia de examen este următoarea:
 
1.      Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006
2.      Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
3.      Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare ,lucrari de ecologizare in curtea unitatii.
 
 
 
                                     
DIRECTOR,                                                                     SECRETAR COMISIE,
 
PROF.SIRBU SORINA ANA                              IOVANESCU GABRIELA LIGIANA   
 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR  149   data  26.01.2016

 

 

 

                                                            ANUNT

 

 

      Scoala Gimnaziala Nr.13 Timisoara organizeaza  Concurs pentru  ocuparea postului de limba germana 10 ore/saptamana  cod post S17_37, pe data de 15 februarie 2016   ,orele 12 pe perioada determinate.

     Concursul se organizeaza conform Metodologiei nr.4959 din 2.09.2013.

     Dosarele se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr.13 Timisoara in perioada 9-10 februarie 2017         

 

 

                        

 

 

 

DIRECTOR,

PROF.STOINEL ILIE DAN